Tryb załatwiania spraw

TRYB ZAŁATWIANIA SPRAW

Przyjmowanie i załatwianie spraw odbywa się na podstawie określonej w decyzji Nr 270/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 października 2002 r. “Instrukcji o zasadach pracy biurowej w resorcie obrony narodowej", która określa ogólne zasady i procedury stosowane przy opracowywaniu i obiegu dokumentów pracy biurowej w resorcie obrony narodowej. W tym reguluje między innymi, iż:

Załatwianie spraw służbowych należy prowadzić bez zbędnej korespondencji, o sposobie załatwienia sprawy zainteresowanego można poinformować: poprzez bezpośredni kontakt, telefonicznie, odnotowując ten fakt na dokumencie nadawcy, zwracając nadawcy jego dokument z wpisaną stosowną informacją.

Załatwienie sprawy służbowej powinno nastąpić w terminie do 14 dni,
a w przypadku spraw złożonych lub wymagających uzgodnień z innymi jednostkami do 30 dni od daty wpływu dokumentu do adresata.

Korespondencję wpływającą do jednostki przyjmuje kancelaria, którą ewidencjonuje się w tym samym dniu, wstępnie segreguje i przedkłada do dekretacji właściwemu przełożonemu. Kierownik kancelarii dokonuje segregacji korespondencji na podstawie ustaleń dowódcy jednostki, który określa rodzaje dokumentów jakie mają być przedstawione: wyłącznie dowódcy, zastępcom dowódcy, właściwym osobom funkcyjnym lub bezpośrednim wykonawcom. Selekcji wpływającej korespondencji dokonuje się w taki sposób, aby do dowódcy wpływały tylko takie informacje, które wymagają jego decyzji.

"Instrukcja o zasadach pracy biurowej w resorcie obrony narodowej” natomiast nie ustala określonych odrębnymi przepisami rodzajów wewnątrzresortowych aktów prawnych i dokumentów rozkazodawczych oraz zasad ich opracowywania i uzgadniania, a także kompetencji w zakresie ich wydawania, jak również nie dotyczy spraw załatwianych w trybie postępowania administracyjnego.

SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW W DEPARTAMENCIE PRAWNYM

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Departamencie Prawnym odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w “Instrukcji o zasadach pracy biurowej
w resorcie obrony narodowej” (Dz. Urz. MON z 2002 r. Nr 21), stanowiącej załącznik do decyzji Nr 217/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 października 2002 r. (Dz. Urz. MON Nr 19, poz. 178).

Korespondencja wpływająca do Departamentu Prawnego przyjmowana jest przez kancelarię, która dokument rejestruje i przedstawia właściwemu przełożonemu do dekretacji. Wpisanie dekretacji na dokumencie polega na wymienieniu właściwej osoby funkcyjnej, do której należy kierować dokument. Każdy z oddziałów Departamentu Prawnego prowadzi oddzielny rejestr wpływających do załatwienia spraw.

Wszystkie sprawy wpływające do Departamentu Prawnego załatwiane są według kolejności daty ich wpływu, przy zachowaniu terminów zgodnych z treścią dokumentu lub określonych w dekretacji.
W celu uzyskania informacji o stanie prowadzonych spraw, prosimy o kontakt:
Departament Prawny – 022 687-16-12.