Funkcjonowanie resortu ON

  

FUNKCJONOWANIE RESORTU

Podstawowym dokumentem określającym zasady kierowania działalnością Ministerstwa Obrony Narodowej, tryb jego pracy, organizację wewnętrzną, a także zakresy zadań poszczególnych komórek organizacyjnych jest Regulamin organizacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON z 2006 r. Nr 21, poz. 270, z późn. zm.).

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej określa między innymi iż:

1. Minister kieruje Ministerstwem i wykonuje swoje zadania bezpośrednio oraz poprzez:

osoby zajmujące kierownicze stanowiska Ministerstwa;

dyrektorów (szefów) komórek organizacyjnych Ministerstwa;

pełnomocników i koordynatorów, powoływanych odrębną decyzją.

 2. Kierowniczymi stanowiskami Ministerstwa są:

Minister;

Sekretarz Stanu;

Szef SG WP;

podsekretarze stanu;

Dyrektor Generalny.

3. Osoby wymienione w ust. 2 pkt 2-5:

kierują przyporządkowanymi komórkami organizacyjnymi;

sprawują nadzór nad podporządkowanymi jednostkami organizacyjnymi;

podejmują decyzje i podpisują pisma w sprawach wynikających z zakresu powierzonych im zadań, nie zastrzeżonych do decyzji Ministra;

podejmują decyzje w sprawach zastrzeżonych dla nich dekretacją lub ustnym poleceniem Ministra oraz w sprawach określonych przez Ministra w odrębnym upoważnieniu;

parafują pisma w sprawach zastrzeżonych do wyłącznego podpisu Ministra;

występują do właściwych organów administracji publicznej i podmiotów gospodarczych w sprawach wynikających z zakresu powierzonych im zadań oraz wymagających uzgodnień lub współpracy;

zajmują, w imieniu Ministra, merytoryczne stanowisko i wydają opinie
w sprawach wynikających z zakresu powierzonych im zadań lub zlecanych im doraźnie;

polecają opracowywanie projektów aktów prawnych wynikających z zakresu powierzonych im zadań, w tym przepisów wykonawczych, z własnej inicjatywy,
a także na wniosek Dyrektora Departamentu Prawnego;

sprawują nadzór nad ochroną informacji niejawnych;

uczestniczą w kreowaniu i prowadzeniu resortowej polityki informacyjnej
i promocyjnej dotyczącej obronności państwa oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Sił Zbrojnych);

kierują planowaniem kontaktów zagranicznych przyporządkowanych komórek organizacyjnych oraz nadzorują ich realizację;

wyrażają zgodę na urlopy dyrektorów (szefów, dowódców, komendantów) przyporządkowanych komórek organizacyjnych oraz bezpośrednio podporządkowanych jednostek organizacyjnych;

są organami wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, właściwymi do rozpatrywania odwołań od decyzji dyrektorów (szefów, dowódców, komendantów) przyporządkowanych komórek organizacyjnych i bezpośrednio podporządkowanych jednostek organizacyjnych.

4. Prawa i obowiązki oraz szczegółowy zakres zadań powierzonych osobom, o których mowa w ust. 2 pkt 2-5, określają odrębne przepisy.

5. Minister realizuje zadania określone w ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) oraz wynikające z innych aktów prawnych, a także zapewnia współdziałanie Ministerstwa z organami władzy publicznej.

6. Minister wykonuje swoje zadania także przy pomocy Gabinetu Politycznego Ministra, do zakresu działania którego należą sprawy dotyczące:

współdziałania Ministra z organami władzy publicznej, partiami politycznymi, związkami zawodowymi i organizacjami społecznymi, wynikające z jego funkcji politycznej;

rozpatrywania korespondencji krajowej i zagranicznej Ministra, we współpracy
z Sekretariatem Ministra Obrony Narodowej — z uwzględnieniem przepisów
o ochronie informacji niejawnych.

7.    Do wyłącznych kompetencji Ministra, jeśli nie określi on inaczej, zastrzega się
w szczególności następujące sprawy:

przygotowywanie projektów założeń polityki obronnej, w tym programów rozwoju systemu obronności oraz koncepcji i planów obrony państwa;

zatwierdzanie planów, programów resortu, materiałów i opracowań przedkładanych Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej (Prezydent RP), Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej (Sejm RP) lub Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej (Senat RP) oraz organom administracji rządowej;

udzielanie odpowiedzi na interpelacje oraz zapytania poselskie i senatorskie;

kierowanie projektów dokumentów rządowych wnoszonych do rozpatrzenia przez Radę Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz organy pomocnicze Rady Ministrów;

wydawanie aktów prawnych o charakterze wewnętrznym;

tworzenie, łączenie, przekształcanie i znoszenie jednostek organizacyjnych;

tworzenie, przekształcanie i znoszenie wojewódzkich sztabów wojskowych
i wojskowych komend uzupełnień, a także określanie ich siedzib
i terytorialnych zasięgów działania;

kształtowanie i realizacja polityki kadrowej, w tym:

a) wyznaczanie na stanowiska służbowe,

b) zwalnianie ze stanowisk służbowych,

c) mianowanie na stopnie wojskowe,

d) nadawanie odznaczeń resortowych;

występowanie do Prezydenta RP z wnioskami o:

a) wyznaczanie na stanowiska służbowe,

b) zwalnianie ze stanowisk służbowych,

c) mianowanie na stopnie wojskowe, będące w kompetencji Prezydenta RP,

d) nadawanie odznaczeń państwowych;

przedstawianie propozycji do projektu ustawy budżetowej w zakresie dotyczącym resortu oraz projektu szczegółowego planu dochodów i wydatków;

kształtowanie systemu wynagrodzeń pracowników i uposażeń żołnierzy oraz wojskowego zaopatrzenia emerytalnego;

określanie kierunków współpracy międzynarodowej w zakresie obronności;

określanie zasad i trybu współpracy jednostek organizacyjnych
z duszpasterstwami wojskowymi;

tworzenie i ustalanie organizacji przedstawicielstw wojskowych za granicą;

określanie kierunków polityki informacyjnej i promocyjnej resortu;

określanie szczegółowych zasad ochrony informacji niejawnych oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie;

sprawowanie funkcji organu odwoławczego w sprawach określonych odrębnymi przepisami;

kształtowanie dyscypliny wojskowej.

8. Ministra, w czasie jego nieobecności, zastępuje Sekretarz Stanu, a w razie jego nieobecności wyznaczony podsekretarz stanu, w ramach pełnomocnictw udzielonych przez Ministra.

9. Sekretarz Stanu, podsekretarze stanu i Dyrektor Generalny wydają decyzje, wytyczne, instrukcje i polecenia w sprawach wynikających z zakresu powierzonych im zadań.
10. Szef SG WP wykonuje zadania określone w art. 6 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej, w szczególności:

1)            dowodzi, w imieniu Ministra, Siłami Zbrojnymi w czasie pokoju;

sprawuje, w imieniu Ministra, kierownictwo narodowe nad jednostkami wojskowymi wykonującymi zadania poza granicami państwa, polskimi przedstawicielstwami wojskowymi przy organizacjach międzynarodowych
i międzynarodowych strukturach wojskowych oraz bezpośrednio w strukturach organizacji międzynarodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych,
a także polskimi zespołami łącznikowymi.

11.    Szef SG WP kieruje Sztabem Generalnym Wojska Polskiego (Sztab Generalny WP) bezpośrednio oraz poprzez:

zastępców Szefa SG WP;

szefów komórek organizacyjnych tworzących Sztab Generalny WP.

12.    Dyrektor Generalny zapewnia sprawne funkcjonowanie Ministerstwa, warunki jego działania, organizację pracy oraz prawidłowe wykonywanie zadań określonych przez Ministra i Sekretarza Stanu, a także koordynuje współdziałanie Ministerstwa z urzędami innych organów władzy publicznej.

13.    Dyrektor Generalny:

poprzez przyporządkowane mu komórki organizacyjne zapewnia w szczególności:

a) prawidłowe kształtowanie struktur organizacyjno - etatowych i zasad funkcjonowania Ministerstwa,

b) planowanie roczne w Ministerstwie oraz opracowywanie sprawozdań w tym zakresie,

c) przygotowanie projektu budżetu Ministerstwa oraz nadzorowanie bieżącej realizacji budżetu,

d) przestrzeganie przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej,

e) obsługę informatyczną Ministerstwa;

odpowiada za planowanie i funkcjonowanie systemów teleinformatycznych
w Ministerstwie oraz podsystemów funkcjonalnych na potrzeby finansów, logistyki i kadr w resorcie;

na polecenie Ministra koordynuje zadania w komórkach organizacyjnych Ministerstwa bezpośrednio podległych Ministrowi;

sprawuje nadzór nad komórkami organizacyjnymi Ministerstwa w zakresie ich prawidłowego funkcjonowania i wykonywania zadań określonych przez osoby,
o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-4;

nadzoruje realizację zadań związanych z kontrolą finansową i audytem wewnętrznym w Ministerstwie;

sprawuje nadzór nad realizacją zadań w zakresie obsługi logistycznej
i zabezpieczenia transportowego Ministerstwa;

wykonuje inne zadania z upoważnienia Ministra;

Dyrektor Generalny, zgodnie ze swoimi kompetencjami:

a) uczestniczy w tworzeniu polityki personalnej Ministerstwa;

b) wykonuje wobec pracowników czynności wynikające z odrębnych przepisów.