Część II
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA


Czy w trakcie służby wojskowej istnieje możliwość zaliczenie do wysługi lat pobytu na misji wojskowej?

Nie każdy pobyt na misji wojskowej można zaliczyć do wysługi lat. Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy z 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 1 i 2 pkt 8 lit. B oraz pkt 9 rozporządzenia MON z 10 lutego 2012 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych… (Dz. U. poz. 194), czas pełnienia służby wojskowej w strefie działań wojennych zalicza się do wysługi. Jednak pobyt (zgodnie z cytowanymi wyżej przepisami), musi być odpowiednio udokumentowany. Emeryturę podwyższa się o 0,5% podstawy wymiaru za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia służby na froncie w czasie wojny lub w strefie działań wojennych.

Wytwarzający/Odpowiadający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas wytworzenia: 2012-11-19
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-11-19


Czym można wyróżnić rodziców, którzy wychowali wiele dzieci na wzorowych i ofiarnych żołnierzy?

Na podstawie § 2 Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 1991 r. w sprawie zasad i trybu nadawania medalu "Za zasługi dla obronności kraju" oraz wzoru odznaki tego medalu i sposobu jego noszenia. (Dz. U. z 1991 r. nr 39 poz. 170 z późn. zm.), Minister Obrony Narodowej może wyróżnić:

 1. Złotym medalem "Za zasługi dla obronności kraju" - jeżeli co najmniej pięcioro dzieci pełni lub pełniło nienagannie czynną służbę wojskową, albo co najmniej troje dzieci pełni lub pełniło zawodową służbę wojskową;
 2. Srebrnym medalem "Za zasługi dla obronności kraju" - jeżeli troje lub czworo dzieci pełni lub pełniło nienaganną czynną służbę wojskową.

Jeżeli rodzice spełniają powyższe wymogi, a do tej pory nie otrzymali takiego odznaczenia, to można ten fakt zgłosić osobiście, telefonicznie lub listownie w Urzędzie Miasta lub Urzędzie Gminy, albo w Wojskowej Komendzie Uzupełnień.

Wytwarzający/Odpowiadający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas wytworzenia: 2012-09-13
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-09-13


Jakie są zasady naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2013 r.?

W 2013 r. nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów przeprowadzą Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie.  
Limity miejsc oraz zasady rekrutacji określone zostały w  Decyzji Nr 238/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 07 sierpnia 2012r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2013 r.

Wytwarzający/Odpowiadający: Beata Kozerawska
Czas wytworzenia: 2012-08-23
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-08-23


Dla kogo jest przeznaczona pomoc rekonwersyjna ?

Pomoc rekonwersyjna przysługuje wszystkim żołnierzom zawodowym. Ponadto osobami uprawnionymi do otrzymania pomocy rekonwersyjnej pozostają szczególnie poszkodowane rodziny żołnierzy, tj.: małżonkowie i dzieci żołnierzy, którzy zaginęli lub ponieśli śmierci mającej związek z wykonywaniem zadań służbowych lub zmarli w 3 lata od zwolnienia ze służby mającej związek z wypadkiem lub chorobą w trakcie służby wojskowej.

Kto nie może otrzymać pomocy rekonwersyjnej?
Nie otrzyma pomocy rekonwersyjnej żołnierz zawodowy który:

 1. zrzekł się obywatelstwa polskiego lub nabył obywatelstwo innego państwa
 2. otrzymał prawomocne orzeczenie o wymierzeniu kary dyscyplinarnej usunięcia z zawodowej służby wojskowej
 3. otrzymał prawomocne orzeczenie w zakresie środków karnych dotyczących pozbawienia praw publicznych, wydalenia z zawodowej służby wojskowej lub zakazu wykonywania zawodu żołnierza zawodowego
 4. skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności (aresztu wojskowego) bez warunkowego zawieszenia jej wykonania;
 5. prawomocnego ukarania przez organ właściwego samorządu zawodowego karą zawieszenia lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu (specjalności zawodowej).

Forma pomocy.
Limit środków na przekwalifikowanie zawodowe od 25 czerwca 2010 r. to:
100% - po 4 latach służby (1 875 zł), 
200% - po 12 latach służby (3 750 zł),
300 % - po 15 latach służby (5 625 zł)
 - limitu określonego na poziomie 75% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego obowiązującego w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym zainteresowany wystąpi z wnioskiem o udzielenie pomocy w przekwalifikowaniu zawodowym – dotyczy żołnierzy zwolnionych po 25.06.2010 r. i nie korzystających dotychczas z pomocy rekonwersyjnej.

Rodzaje pomocy rekonwersyjnej
Praktyka zawodowa
Organizowane są dla każdego żołnierza zwalnianego z zawodowej służby wojskowej. Na zajęcia grupowe kieruje dowódca jednostki. Nie są one jednak obowiązkowe, żołnierz może zrezygnować z zajęć składając oświadczenie, które dołączane jest do jego akt.

Przekwalifikowanie

Polega na finansowaniu pełnym lub częściowym szkoleń mających na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych, przydatnych do kontynuowania aktywności zawodowej w warunkach cywilnych. Każdy, komu przysługuje przekwalifikowanie może korzystać z przyuczenia do zawodu realizowanego w instytucjach uprawnionych do prowadzenia kształcenia.

Zajęcia grupowe

Jest to pomoc przysługująca tylko żołnierzom będącym w okresie wypowiedzenia stosunku służbowego lub przeniesionym do dyspozycji. Praktyki zawodowe mogą trwać do 6 miesięcy z tym, że żołnierz w tym okresie musi cały czas odbywać służbę zawodową.

Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe prowadzone jest na zasadzie optymalizacji decyzji żołnierza odnośnie wyboru rodzaju pracy, miejsca zatrudnienia oraz kierunku przekwalifikowania.
Przed planowanym terminem zwolnienia z zawodowej służby wojskowej dowódca jednostki kieruje żołnierza do Ośrodka Aktywizacji Zawodowej.


Wytwarzający/Odpowiadający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas wytworzenia: 2012-05-30
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-05-30


Kto wydaje książeczkę inwalidy wojskowego?

W obecnie obowiązującym stanie prawnym nie funkcjonuje pojecie Książeczka Inwalidy Wojskowego. Jedynym dokumentem który wystawia się emerytowi wojskowemu lub renciście jest Legitymacja Emeryta – Rencisty. Powyższe reguluje rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 194).

W załączniku Nr 3 do przedmiotowego rozporządzenia jest określony wzór LEGITYMACJI EMERYTA – RENCISTY. Z tyłu legitymacji dokonuje się wpisu np. „Zaliczony do I grupy inwalidztwa" wraz z podaniem orzeczenia WKL oraz numeru i daty orzeczenia.

Legitymacje Emeryta – Rencisty wystawia Wojskowe Biuro Emerytalne z którego zainteresowany otrzymuje emeryturę / rentę.


Wytwarzający/Odpowiadający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas wytworzenia: 2012-05-30
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-05-30


Czym jest służba przygotowawcza?

Służba przygotowawcza została wprowadzona w celu gromadzenia zasobów osobowych na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych. Ten nowy rodzaj służby wojskowej przeznaczony jest dla ochotników, którzy wcześniej nie pełnili czynnej służby wojskowej.

Stosunek służbowy służby przygotowawczej powstaje na drodze powołania, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się kandydata do tej służby. Do służby przygotowawczej może być powołana osoba niekarana za przestępstwa umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, wiek co najmniej osiemnaście lat orazi wykształcenie co najmniej:

 • wyższe - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów;
 • średnie - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów ;
 • gimnazjalne - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

Żołnierzy służby przygotowawczej kształcą na potrzeby korpusów:

 • oficerów - uczelnie wojskowe;
 • podoficerów - szkoły podoficerskie;
 • szeregowych - ośrodki szkolenia i jednostki wojskowe.

Służba przygotowawcza kończy się egzaminem.
Czas trwania służby przygotowawczej wynosi dla żołnierza kształcącego się na:

 • oficera - do sześciu miesięcy;
 • podoficera - do pięciu miesięcy;
 • szeregowego - do czterech miesięcy;
Służba przygotowawcza w przypadku studentów uczelni wyższych może być pełniona w kilku okresach, w czasie letnich przerw wakacyjnych.
Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.
Żołnierzowi służby przygotowawczej kształconemu na potrzeby korpusu
przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 60% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego:
 • oficerów — tj. 1500 zł brutto;
 • podoficerów —  tj. 1000 zł brutto;
 • szeregowych —  tj. 750 zł brutto.
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z póź. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 września w sprawie służby przygotowawczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 140, poz.1144).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego dla żołnierzy pełniących służbę przygotowawczą (Dz. U. z 2010 r. Nr 41, poz. 241).
Wytwarzający/Odpowiadający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas wytworzenia: 2012-05-10
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-05-10

Czy osoba, która posiada świadectwo ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej spełnia warunek dotyczący poziomu wykształcenia kandydata do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych?

Zgodnie z art. 12 ustawy z dn. 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. 2010 r., nr 90, poz. 593) do  służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych może zostać  powołana osoba, która ukończyła co najmniej gimnazjum.
Istotne jest zatem ustalenie, czy osoba posiadająca ukończoną ośmioklasową szkołę podstawową spełnia wymóg ukończenia co najmniej gimnazjum.

Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dn. 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12, poz. 96 z póżn. zm.) świadectwo ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej uprawnia od 1 września 2002 r. do kontynuowania nauki w szkołach ponadgimnazjalnych (w okresie od 1 września 1999 r. do 1 września 2002 r. kontynuacja nauki następowała w szkołach ponadpodstawowych).
Wynika z tego, że ukończenie ośmioklasowej szkoły podstawowej jest równoznaczne z ukończeniem gimnazjum, w przeciwnym razie ustawodawca niewątpliwie  określiłby w stosunku do absolwentów ośmioklasowych szkół podstawowych wymóg uzupełnienia wykształcenia, w celu umożliwienia kontynuowania nauki w szkołach ponadgimnazjalnych.

Należy zaznaczyć, że spełnienie kryterium wykształcenia nie jest jedynym warunkiem powołania do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych. Niezbędne jest spełnienie również pozostałych wymagań określonych w ustawie z dn. 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

Wytwarzający/Odpowiadający: Beata Kozerawska
Czas wytworzenia: 2012-04-02
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia:
2012-04-02
Czy podjęcie dodatkowej pracy przez żołnierza wymaga zgody dowódcy jednostki wojskowej ?
W resorcie obrony narodowej obowiązuje zakaz podejmowania pracy zarobkowej oraz prowadzenia działalności gospodarczej przez żołnierzy. Nie jest to jednak zasada stosowana bezwzględnie. Jeśli żołnierz ma zamiar podjąć dodatkową pracę, musisz złożyć wniosek do swojego dowódcy.
W przypadku pracy zarobkowej powinien on zawierać:
 1. nazwę pracodawcy oraz adres jego siedziby;
 2. podstawę wykonywanej pracy (umowa o pracę lub z innego tytułu);
 3. miejsce pracy;
 4. okres, na który pracodawca zamierza zawrzeć z Tobą umowę o pracę lub umowę na podstawie innego tytułu;
 5. wymiar czasu pracy;
 6. jej charakter;
 7. termin rozpoczęcia.
W przypadku działalności gospodarczej wniosek musi zawierać:
 1. określenie przedmiotu działalności gospodarczej oraz adres siedziby lub miejsca zamieszkania podmiotu ją prowadzącego;
 2. adres, pod którym działalność będzie wykonywana;
 3. jej formę prawną;
 4. wymiar czasu niezbędny do prowadzenia działalności gospodarczej;
 5. termin jej rozpoczęcia.
Podstawy prawne:
art. 56 ustawy z 11 września 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych; rozporządzenie ministra obrony narodowej z 7 października 2009 roku w sprawie wykonywania pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej przez żołnierzy zawodowych; art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. C i pkt 5, art. 82 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; art. 9 ust. 8 ustawy z 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych; art. 6a ustawy z 10 grudnia 1993 roku o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin.

Wytwarzający/Odpowiadający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas wytworzenia: 2012-02-29
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2012-02-29Kiedy w 2012 r. zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa ?
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2012 r. z dnia 27 października 2011 r. (Dz. U. Nr 245, poz. 1463), W 2012 r. kwalifikacja wojskowa przeprowadzona zostanie w okresie od 6 lutego do  30 kwietnia 2012 r. Roczniki i grupy osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwaifikacji wojskowej określa ww. roporządzenie.

Wytwarzający/Odpowiadający: Beata Kozerawska
Czas wytworzenia: 2012-01-05
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-01-05