Część I

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Kto jest weteranem?

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1203) weteranem może być osoba, która brała udział (na podstawie skierowania), w działaniach poza granicami państwa w ramach przedsięwzięć o których mowa w art. 2 przez okres co najmniej 60 dni.
Status ten będzie przysługiwał również osobie, która doznała uszczerbku na zdrowiu niezależnie od czasu spędzonego poza granicami kraju. Ustawa rozróżnia weteranów i weteranów poszkodowanych. Cały pakiet świadczeń materialnych dotyczy głównie tej drugiej grupy. I co najważniejsze, będą one przyznawane z mocy prawa, a nie decyzją ministra.
Status weterana i weterana poszkodowanego (potwierdzony otrzymaniem legitymacji) na wniosek żołnierza, funkcjonariusza lub funkcjonariusza ABW (w drodze decyzji administracyjnej), będzie nadawał Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw wewnętrznych w odniesieniu do funkcjonariuszy, oraz Szef ABW w odniesieniu do funkcjonariuszy ABW.
Taki status nie będzie przysługiwał osobom skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione umyślnie w związku z wykonywaniem zadań poza granicami państwa, np. skarbowe, oraz przestępstwa przeciwko Polsce.


Wytwarzający/Odpowiadający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas wytworzenia: 2011-12-28
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2011-12-28Ile dni urlopu aklimatyzacyjnego przysługuje żołnierzowi po powrocie z Misji?

Na podstawie art. 62 ust 7a ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 179, poz. 1750 z późn. zm), żołnierzowi zawodowemu skierowanemu do służby poza granicami państwa, po zakończeniu służby w ramach tego skierowania, udziela się urlopu aklimatyzacyjnego w wymiarze jednego dnia roboczego za każde rozpoczęte dziesięć dni pełnienia służby poza granicami państwa.
Urlopu tego udziela dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz zajmuje stanowisko służbowe albo do której został skierowany w ramach pełnienia zawodowej służby wojskowej w rezerwie kadrowej, bezpośrednio po stawieniu się w jednostce wojskowej.
Wymiar urlopu aklimatyzacyjnego nie może przekroczyć dwudziestu dwóch dni roboczych.

Wytwarzający/Odpowiadający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas wytworzenia: 2011-12-01
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2011-12-01W jakim dokumencie znajduje się wykaz chorób uwzględniany przez wojskowe komisje lekarskie przy orzekaniu o zdolności do zawodowej służby wojskowej ?

Wykaz chorób i ułomności uwzględniany przy orzekaniu o zdolności do zawodowej służby wojskowej  zawarty jest  w załączniku do Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dn. 8 stycznia 2010 r. w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz. U. 2010 r., nr 15, poz. 80).

Wytwarzający/Odpowiadający: Beata Kozerawska
Czas wytworzenia: 2011-11-14
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-11-14Jakie są zasady naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2012r.?

Nabór na szkolenie realizuje się na podstawie decyzji Nr 301/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2012r.

Nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2012 r. prowadzą:
 1. WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH 51-150 WROCŁAW, ul. Czajkowskiego 109 www.wso.wroc.pl
 2. WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH 08-521 DĘBLIN, ul. Dywizjonu 303 nr 12 www.wsosp.deblin.pl
Nabór na szkolenie wojskowe w uczelni prowadzi się spośród:
 1. absolwentów uczelni posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych niebędących żołnierzami zawodowymi,
 2. podoficerów zawodowych posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunkach i w specjalnościach przydatnych w określonym korpusie osobowym, albo posiadających kwalifikacje oraz doświadczenie w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym,
Terminy składania dokumentów osób na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2012 r.:
 1. osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych - w terminie do dnia 30.09.2011 roku na 8,5 miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w grupach osobowych: obsługi prawnej, ekonomiczno-finansowej, wywiadu wojskowego, orkiestr i zespołów estradowych do dyrektora departamentu kadr MON, za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień, na którego ewidencji pozostaje osoba ubiegająca się o powołanie do służby kandydackiej (w przypadku wywiadu wojskowego za pośrednictwem Szefa Służby Wywiadu Wojskowego).
 2. osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych - w terminie do dnia 31.01.2012 roku na 3 miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w grupach osobowych: medycznych i duszpasterstwa do dyrektora departamentu kadr MON, za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień, na którego ewidencji pozostaje osoba ubiegająca się o powołanie do służby kandydackiej
 3. Podoficerowie zawodowi posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych – w terminie do 10.11.2011 r. za pośrednictwem dyrektora departamentu kadr NON.
 4. osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych - w terminie do dnia 15.05.2012 roku do dyrektora departamentu kadr MON, za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień, na którego ewidencji pozostaje osoba ubiegająca się o powołanie do służby kandydackiej:
 • na 12 miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w grupach osobowych: eksploatacji systemów łączności, ogólno wychowawczej, radiotechnicznej,
 • na 24 miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w grupie osobowej pilotów.
Do wniosku dołącza się :
 1. dyplom ukończenia studiów wyższych
 2. życiorys;
 3. skrócony odpis aktu urodzenia;
 4. informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, aktualną na dzień rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego;
 5. potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych;
 6. inne dokumenty potwierdzając posiadane kwalifikacje lub umiejętności.
Dopuszcza się możliwość składania wniosków przez osoby, które w dniu składania wniosku nie uzyskały tytułu zawodowego. Warunkiem dopuszczenia ich do egzaminów wstępnych jest przedłożenie komisji rekrutacyjnej dyplomu ukończenia studiów wyższych (zaświadczenia wydanego przez uczelnię o zdanym egzaminie kończącym studia wyższe), najpóźniej w dniu rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego w uczelni.

Po złożeniu wymaganych dokumentów każda osoba będzie skierowana przez wojskowego komendanta uzupełnień do:
 • wojskowej pracowni psychologicznej – w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.
 • wojskowej komisji lekarskiej – w celu wydania orzeczenia ustalającego zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej
Wytwarzający/Odpowiadający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas wytworzenia: 2011-10-12
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2011-10-12


Jakie procedury podejmowane są w stosunku do żołnierzy zawodowych w przypadku rozformowania jednostki?

 

W  sytuacji kiedy jednostka wojskowa podlega rozformowaniu, zastosowanie mają przepisy ustawy z dn. 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. 2010 r., Nr 90, poz. 593 z późn. zm.).
W przypadku planów rozwiązania jednostki wojskowej, dowództwo danego rodzaju Sił Zbrojnych, któremu organizacyjnie podporządkowana jest ta jednostka powołuje komisję, która w ramach tzw. rozmów służbowych proponuje zainteresowanemu objęcie stanowisk w innych jednostkach wojskowych. W razie odmowy pełnienia zawodowej służby wojskowej na równorzędnym lub wyższym stanowisku służbowym organ właściwy do wyznaczania na stanowisko służbowe przesyła do organu zwalniającego wniosek o zwolnienie z zawodowej służby wojskowej. Do wniosku dołącza się oświadczenie żołnierza o odmowie pełnienia służby na równorzędnym lub wyższym stanowisku służbowym.
W  innym przypadku, gdy jednostka wojskowa, w której żołnierz zawodowy pełni służbę wojskową uległa rozformowaniu a brak jest możliwości wyznaczenia go na inne stanowisko, odpowiadające jego kwalifikacjom zawodowym, może nastąpić wypowiedzenie stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej przez właściwy organ.
Żołnierz zawodowy w służbie stałej zwolniony z dotychczas zajmowanego stanowiska służbowego może zostać przeniesiony do rezerwy kadrowej, jeżeli przewiduje się wyznaczenie go na inne stanowisko służbowe. Ma to zastosowanie w przypadku, gdy w bliższej perspektywie czasowej zwolnione zostanie stanowisko, na które mógłby zostać wyznaczony żołnierz z rozformowanej jednostki wojskowej.
 

Wytwarzający/Odpowiadający: Beata Kozerawska
Czas wytworzenia: 2011-10-03
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-10-03


Jakie procedury  podejmowane są w stosunku do pracowników cywilnych w przypadku rozformowania jednostki?

W przypadku rozwiązania (likwidacji) jednostki organizacyjnej bez przekazania jej zadań innej jednostce organizacyjnej, w stosunku do pracowników wojska w niej zatrudnionych stosuje się procedury przewidziane w Kodeksie Pracy i ustawie z dn. 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami  stosunków pracy z przyczyn niedotyczacych pracowników (Dz. U., Nr 90, poz. 844 z póżn. zm.)., tj. następuje rozwiązanie stosunków pracy. Zwolnieni pracownicy, jeżeli posiadają odpowiednie kwalifikacje zatrudnieni są w miarę możliwości w pierwszej kolejności
w innych jednostkach, w tym garnizonie (jeżeli jednostki te dysponują wolnymi stanowiskami). W przypadku przeformowania jednostki tzn. przekazania zadań z jednej jednostki do innej, w stosunku do pracowników realizujących te zadania, zastosowanie ma art. 23 Kodeksu pracy, tzn. wraz z przekazaniem zadań przekazywani są również pracownicy wykonujący te zadania.

Wytwarzający/Odpowiadający: Beata Kozerawska
Czas wytworzenia: 2011-10-03
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-10-03


W jaki sposób ustala się wysokośc świadczenia mieszkaniowego ?

Zgodnie z art. 48d ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu SZ RP (Dz.U. z 2010r. Nr 206, poz. 1367 ze zm.) wysokość świadczenia mieszkaniowego jest iloczynem stawki podstawowej (wysokość stała – 300 zł) oraz współczynnika świadczenia mieszkaniowego określonego dla każdego garnizonu (wysokość zróżnicowana) i wypłacane jest do dziesiątego dnia każdego miesiąca kalendarzowego za poprzedni miesiąc, począwszy od dnia wyznaczenia na stanowisko służbowe, przez czas wykonywania obowiązków  w danym garnizonie (...).
Cytowany przepis jednoznacznie wskazuje, że przy ustalaniu wysokości świadczenia mieszkaniowego dyrektor oddziału regionalnego jest zobowiązany do przyjęcia współczynnika świadczenia dla garnizonu, w którym żołnierz jest wyznaczony na stanowisko służbowe, określonego przez Ministra Obrony Narodowej w rozporządzeniu z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego (Dz. U. Nr 116, poz. 776). Z powyższego wynika, że wysokość świadczenia mieszkaniowego różnicuje współczynnik świadczenia dla danego garnizonu – dla Głogowa, Wędrzyna, Drawska Pomorskiego, Czarnego  współczynnik ten wynosi 1,0 natomiast dla przykładowo Orzysza -1,5.
Należy podkreślić, że przy określaniu wysokości współczynnika świadczenia dla garnizonów takich jak Głogów, Wędrzyn, Orzysz uwzględniono – zgodnie z art.  48d ust. 6 cytowanej ustawy - cenę rynkową najmu lokali mieszkalnych w tych garnizonach. Niemniej kwestią najbardziej istotną w rozpatrywanej sprawie jest fakt, iż zgodnie z wolą ustawodawcy świadczenie mieszkaniowe ma stanowić formę pomocy finansowej skierowanej do tych żołnierzy, którzy zaspokajają we własnym zakresie potrzeby mieszkaniowe, tj. umożliwić żołnierzowi np. spłatę kredytu lub wynajem lokalu, a nie zabezpieczyć kwotę pokrywającą w pełni koszty zakupu lub wynajmu lokalu.
Świadczenie mieszkaniowe jest wypłacane z dotacji budżetowej i podlega bezpośredniej kontroli resortu obrony narodowej.

 

Wytwarzający/Odpowiadający: Beata Kozerawska
Czas wytworzenia: 2011-08-18
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-08-18


Czy żołnierzom zwolnionym ze służby przygotowawczej przysługuje odprawa?

Zgodnie z art. 34a ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (Dz. U. 2002 r., nr 76, poz. 693 z późn. zm.) żołnierzowi zwolnionemu ze służby przygotowawczej przysługuje odprawa w związku ze zwolnieniem z czynnej służby wojskowej. W odniesieniu do określenia wielkości wypłacanej odprawy ma zastosowanie art. 32 przytoczonej ustawy, który określa wypłatę odprawy w związku ze zwolnieniem z czynnej służby wojskowej w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego corocznie na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U.2002 r.,  nr 200, poz. 1679 z późn. zm.), z zastrzeżeniem ust. 3 do 6, w którym określono wypłatę odprawy lub jej brak w przypadku zwolnienia żołnierza przed upływem ustalonego okresu jej trwania, uzależniając jednocześnie wysokość odprawy od długości jej pełnienia.

Wytwarzający/Odpowiadający: Beata Kozerawska
Czas wytworzenia: 2011-06-30
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-06-30


Czy prawdą jest, że osoby, które zdecydują się na służbę w Narodowych Siłach Rezerwowych otrzymają dodatkową nagrodę roczną?

Intencją Ministra Obrony Narodowej jest  przyznanie żołnierzowi rezerwy, posiadającemu nadany przydział kryzysowy, po każdych 12 miesiącach kalendarzowych trwania kontraktu,  specjalnej nagrody w wysokości 2 tys. zł. Warunkiem przyznania nagrody jest odbycie przez żołnierza rezerwy ustalonych w tym okresie przez dowódcę jednostki wojskowej ćwiczeń wojskowych oraz uzyskanie z tych ćwiczeń pozytywnych ocen służbowych.
Tak przewiduje projekt zmiany Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z 28 stycznia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym (Dz.U. 2011 r., Nr 28, poz. 145).

Wytwarzający/Odpowiadający: Beata Kozerawska
Czas wytworzenia: 2011-05-23
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-05-23


Czy  używanie  mundurów wojskowych  przez osoby "cywilne" jest zgodne z prawem?

Zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części (Dz.U.2005 r., Nr 216, poz. 1827 z późn. zm.) obowiązuje  zakaz używania munduru wojskowego oraz jego części przez osoby nieuprawnione, chociażby przedmioty te zostały pozbawione oznak wojskowych. Zakaz ten nie dotyczy używania munduru lub jego części, pozbawionych oznak wojskowych,  przez młodzież, instruktorów i specjalistów zrzeszonych w stowarzyszeniach lub organizacjach społecznych, które zawarły porozumienia o współpracy z Ministrem Obrony Narodowej, a ich statuty przewidują prowadzenie działalności na rzecz obronności państwa, oraz młodzież szkolną i akademicką realizującą przedsięwzięcia w ramach przysposobienia obronnego, obozów specjalistycznych i podczas uroczystości o charakterze patriotycznym.

 

Wytwarzający/Odpowiadający: Beata Kozerawska
Czas wytworzenia: 2011-05-23
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-05-23


Czy osoba, która w przeszłości otrzymała kategorię zdolności do służby wojskowej "D" lub "E" może ubiegać się o zmianę tej kategorii?

Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, w czasie pokoju nie kieruje się do wojskowej komisji lekarskiej osoby, wobec której wydano ostateczne orzeczenie ustalające kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej "D" lub "E".

 

Wytwarzający/Odpowiadający: Beata Kozerawska
Czas wytworzenia: 2011-05-02
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-05-02


Gdzie można znaleźć informacje o terytorialnym zasięgu działania wojskowych komend uzupełnień ?

Siedziby i terytorialny zasięg działania wojskowych komend uzupełnień określa Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie wojewódzkich  sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz. U. 2010 r., nr 41, poz. 242)
Rozporządzenie zamieszczone jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MON
http://www.bip.mon.gov.pl/pliki/file/ROZPORZADZENIA/2010/Dz_U_2010_41_242.pdf

Wytwarzający/Odpowiadający: Beata Kozerawska
Czas wytworzenia: 2011-02-28
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-02-28


Na czym polega wojskowy obowiązek meldunkowy?

 

Osoby podlegające czynnej służbie wojskowej są zobowiązane do spełnienienia wojskowego obowiązku meldunkowego, polegającego na zgłaszaniu wójtom lub burmistrzom (prezydentom miast) albo właściwym organom wojskowym zmian miejsca pobytu (zamieszkania), imienia, nazwiska, wykształcenia i zawodu a także faktu wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż trzy miesiące oraz powrotu z tego wyjazdu.
Wojskowemu obowiązkowi meldunkowemu podlegają:
1) mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą dziewiętnaście lat życia, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą pięćdziesiąt lat życia, a posiadający stopień wojskowy oficera lub podoficera - sześćdziesiąt lat życia;
2) kobiety, które podlegają obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej, poczynając od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym kończą dziewiętnaście lat życia, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą pięćdziesiąt lat życia, a posiadające stopień wojskowy oficera lub podoficera - sześćdziesiąt lat życia.
3) osoby, które w trybie ochotniczym zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej, począwszy od dnia stawienia się do tej kwalifikacji do końca roku kalendarzowego, w którym kończą pięćdziesiąt lat życia, a posiadające stopień wojskowy oficera lub podoficera - sześćdziesiąt lat życia.
Wojskowemu obowiązkowi meldunkowemu nie podlegają osoby wymienione w art. 58 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
Wojskowy obowiązek meldunkowy obejmuje:
1) zameldowanie się w miejscu pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące
;
2) zgłoszenie przedłużenia pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące;
3) zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż trzy miesiące i powrotu z tego wyjazdu;
4) wymeldowanie się z miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące;
5) zgłoszenie zmiany imienia lub nazwiska;
6) zgłoszenie podwyższenia lub zdobycia dodatkowego wykształcenia;
7) zgłoszenie uzyskania nowych kwalifikacji zawodowych lub zawodu  oraz utraty prawa do wykonywania zawodu.
Tryb i zakres spełniania wojskowego obowiązku meldunkowego szczegółowo reguluje  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego, obowiązku powiadamiania wojskowego komendanta uzupełnień oraz uzyskiwania zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą (Dz. U. 2004, nr 140, poz. 1480 z póżn. zm.)

Wytwarzający/Odpowiadający: Beata Kozerawska
Czas wytworzenia: 2011-02-28
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-02-28


Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą może zostać żołnierzem zawodowym ?

Przepisy art. 132 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych  (Dz. U. 2010 r., nr 90, poz. 593 z późn. zm.)stanowią, że uprawnienia i obowiązki kandydatów na żołnierzy zawodowych, w zakresie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej są tożsame z przepisami regulującymi te kwestię w stosunku do żołnierzy zawodowych. Ustawa określa ogólna zasadę, w myśl której żołnierz zawodowy (kandydat na żolnierza zawodowego) nie może prowadzić dzialalności gospodarczejlub pracy zarobkowej. Jednak od powyzszej zasady ustawa pragmatyczna przewiduje wyjąte, agodnie z którym dowódca jednostki wojskowej (rektor-komendant uczelni wojskowej, komendant szkoły podoficerskiej, osrodka szkolenia), w której żołnierz (kandydat na żołnierza zawodowego) pełni służbe wojskową (służbę kandydacką) może zezwolić mu na prowadzenie działalności gospodarczej, jeżeli:
- nie koliduje to z wykonywaniem zadań służbowych przez żołnierza (kandydata na żołnierza zawodowego)
- wpływa na podwyższenie jego kwalifikacji
- nie narusza prestiżu żółnierza zawodowego (kandydata na żołnierza zawodowego)
- prowadzona dzialalność gospodarcza, lub dzialalnośc podmiotu, u którego będzie świadczona praca, nie dotyczy wyrobów obronnych oraz dostaw, robót budowlanych i przeznaczonych na zamówienia jednostek wojskowych.
Wystąpienie żołnierza (kandydata na żołnierza zawodowego) do dowódcy jednostki wojskowej (rektora-komendanta uczelni wojskowej, komendanta szkoły podoficerskiej, ośrodka szkolenia) o wyrażenie zgody na prowadzenie dzialalności gospodarczej jest uzależnione od wczesniejszego spełnienia warunków określonych w art. 56. ust. 3 ustawy pragmatycznej. Należy rownież zanaczyć, że spełnienie tych warunków nie jest równoznaczne z obowiązkiem dowódcy jednostki wojskowej (rektora-komendanta uczelni wojskowej, komendanta szkoły podoficerskiej, ośrodka szkolenia) do udzielenia zgody na prowadzenie dzialalności gospodarczej a przepisy pozostawiają ten fakt do uznania dowodcy jednostki wojskowej (rektora-komendanta uczelni wojskowej, komendanta szkoły podoficerskiej, ośrodka szkolenia)

Wytwarzający/Odpowiadający: Beata Kozerawska
Czas wytworzenia: 2011-01-28
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-01-28

Czy żołnierzom zawodowym przysługuje urlop ojcowski wprowadzony 1 stycznia 2010 r.?

Zgodnie z postanowieniami art. 65 ust. 1 i 65a ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy  zawodowych  (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892, z późn. zm.) żołnierz może skorzystać z urlopu macierzyńskiego i urlopu wychowawczego. W świetle pierwszego z powołanych przepisów żołnierzowi zawodowemu przysługuje urlop macierzyński na zasadach i w wymiarze określonych w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.). Mając na uwadze tę normę przyjąć należy, że żołnierz zawodowy, uzyskuje prawo do urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Drugi z przepisów określa, że żołnierz zawodowy ma prawo do urlopu wychowawczego na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Uprawnienia powyższe przysługują zarówno żołnierzom-kobietom, jak i mężczyznom.  W świetle powyższego żołnierzom zawodowym nie przysługuje, wprowadzony od 1 stycznia 2010 r. ustawą  z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 237, poz. 1654), o kreślony w art. 182 Kodeksu pracy urlop ojcowski. Zgodnie z przyjętą w teorii prawa pracy zasadą, że Kodeks pracy generalnie nie ma zastosowania do żołnierzy zawodowych. Bowiem tryb pełnienia służby prawa i obowiązki żołnierzy zawodowych regulowane są w odrębnej ustawie. Przepisy Kodeksu pracy mogą mieć zastosowanie do żołnierzy zawodowych wyłącznie w sytuacjach wyraźnego odesłania do stosowania określonych przepisów tego aktu przez ustawę normującą pragmatykę pełnienia zawodowej służby wojskowej. Nadmienić należy, że w zakresie uprawnień  związanych z urodzeniem się dziecka to ustawa pragmatyczna odsyła jedynie do stosowania przepisów Kodeksu pracy określających zasady i wymiar urlopu macierzyńskiego oraz zasad urlopu wychowawczego.

Wytwarzający/Odpowiadający: Beata Kozerawska
Czas wytworzenia: 2011-01-21
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2011-01-21

Czy żołnierze służby przygotowawczej są uprawnieni do ulg z tytułu przejazdów publicznymi środkami komunikacji zbiorowej?

Żołnierze służby przygotowawczej zgodnie z art. 59 pkt. 4 Ustawy z dnia21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (z późn. zm.) są żołnierzami służby czynnej. Zgodnie z art. 2 pkt. 6 Ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego z dnia 9 października 2002 r. do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych  i ekspresowych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnieni  żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową, z wyjątkiem służby okresowej i nadterminowej, oraz osoby spełniające obowiązek  tej służby w formach równorzędnych. W myśl § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego - dokumentem poświadczającym uprawnienia do korzystania z ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, dla żołnierzy odbywających niezawodową służbę wojskową, za wyjątkiem służby okresowej i nadterminowej oraz dla osób spełniających obowiązek tej służby w formach równorzędnych jest wojskowy dokument osobisty (książeczka wojskowa), z aktualnym wpisem odbywaniu niezawodowej służby wojskowej.Wymienione uregulowania jednoznacznie określają uprawnienia do ulg na przejazdy publicznymi środkami komunikacji zbiorowej dla żołnierzy służby przygotowawczej   

Wytwarzający/Odpowiadający: Beata Kozerawska
Czas wytworzenia: 2010-12-31
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-12-31

Kto podejmuje decyzję o sposobie ochrony obiektów wojskowych i czy usługi w tym zakresie zlecane są podmiotom zewnętrznym ?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami resortowymi, za ochronę obiektu odpowiedzialny jest odpowiednio dowódca, dyrektor, komendant, kierownik itp. Wszystkie obiekty wojskowe, za wyjątkiem obiektów specjalnych, mogą być  chronione przez podmioty  zewnętrzne - specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (SUFO). Zasady angażowania SUFO do ochrony obiektów wojskowych określa "Instrukcja o ochronie obiektów wojskowych" (wydawnictwo niejawne, do użytku tylko w resorcie obrony narodowej) oraz Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie ochrony przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne terenów jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej (Dz. U. nr 60, poz. 647 z późn zm.). Zgodnie z tym rozporządzeniem, osobami  właściwymi do wyrażania zgody na angażowanie SUFO, na wniosek dowódcy jednostki organizacyjnej są :
1) Dowódcy Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Garnizonu Warszawa, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych oraz Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej w stosunku do jednostek im podległych,
2) bezpośredni przełożony jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych,
3) Dowódca Garnizonu Warszawa w stosunku do komórek Ministerstwa Obrony narodowej i jednostek organizacyjnych, podległych Ministrowi ON lub przez niego nadzorowanych, chronionych przez jednostki wojskowe podległe Dowódcy Garnizonu Warszawa.

Wytwarzający/Odpowiadający: Beata Kozerawska
Czas wytworzenia: 2010-11-08
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-11-08

Jaka jest liczba żołnierzy, którym przysługuje bezpłatne wyżywienie i jaki jest średni koszt dziennego wyżywienia żołnierza?

Obecnie około 20 000 żołnierzy dziennie korzysta z bezpłatnego wyżywienia i w najbliższym czasie liczba ta nie zmieni się. Wartość całodziennego wyżywienia, liczona w cenie surowców zużytych do jego przygotowania, zależna jest od zakresu zadań wykonywanych przez żołnierzy i aktualnie wynosi od 13 do 20 zł. Żołnierze korzystają  z bezpłatnego wyżywienia w sytuacjach i wielkości określonej dla zołnierzy zawodowych w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dn. 11 grudnia 2009 r. w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. 2009 r.,  nr 216, poz. 1679) i dla żołnierzy niezawodowych w Rozporzadzeniu Ministra Obrony Narodowej z dn. 26 marca 2003 r.w sprawie wyżywienia żołnierzy odbywających czynną służbe wojskową (Dz. U. 2003 r., nr 62, poz. 565 z póżn. zm.)

Wytwarzający/Odpowiadający: Beata Kozerawska
Czas wytworzenia: 2010-11-03
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-11-03

Jakie są możliwości odbycia służby przygotowawczej w czasie studiów?
 
Studenci mają możliwość odbycia służby przygotowawczej w czasie letnich przerw wakacyjnych. W tym przypadku, okresy służby przygotowawczej są pełnione w dwóch kolejno po sobie następujących latach studiów. Pierwszy etap szkolenia wynosi do trzech a drugi do dwóch miesięcy. Powołanie do służby przygotowawczej może nastąpić gdy czas trwania studiów osoby ubiegającej sie o powołanie do tej służby,warunkuje jej ukonczenie w trakcie tych studiów. Wniosek o powołanie do służby przygotowawczej należy złożyć bezpośrednio do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, wojskowego komendanta uzupełnień, dołączając żaświadczenie z uczelni o pobieraniu nauki.

 

Wytwarzający/Odpowiadający: Beata Kozerawska
Czas wytworzenia: 2010-11-03
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-11-03

 

 

Jak nowa ustawa o zakwaterowaniu SZ reguluje problem zakwaterowania żołnierzy zawodowych nie posiadających kwatery funkcyjnej w miejscu pełnienia służby?

 Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 o zakwaterowaniu SZ RP (Dz.U. z 2005 r. Nr 41 poz. 398, ze zm.) w brzmieniu ustalonym przez ustawę z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu SZ RP oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 143), zajmowanie miejsca w internacie albo kwaterze internatowej dla żołnierzy zawodowych i pełniących okresową służbę wojskową będzie nieodpłatne. Żołnierze, o których mowa w cytowanym przepisie, będą posiadać uprawnienie do bezpłatnego zakwaterowania internatowego w przypadku korzystania z zakwaterowania internatowego i oczekiwania na przydział lokalu w miejscu pełnienia służby oraz posiadania lokalu mieszkalnego w poprzednim miejscu pełnienia służby. Niemniej uprawnienie do zakwaterowania internatowego będzie przysługiwać  żołnierzom oczekującym na przydział lokalu nie dłużej niż trzydzieści dni od  dnia doręczenia decyzji o przydziale kolejnego lokalu mieszkalnego w miejscu pełnienia służby. Po upływie tego terminu żołnierz traci prawo do zakwaterowania internatowego (art. 51 ust. 2) i może ubiegać o zakwaterowanie w internacie lub kwaterze internatowej o ile Agencja dysponuje wolnymi miejscami – wówczas żołnierz będzie zobowiązany do pokrywania pełnych kosztów utrzymania miejsca internatowego. Należy podkreślić, iż od 1 lipca 2010. r. żołnierzowi służby stałej pozostawia się możliwość wyboru pomiędzy przydziałem kwatery na czas pełnienia służby, zakwaterowaniem w internacie (albo kwaterze internatowej) a wypłatą świadczenia mieszkaniowego. W sytuacji, gdy żołnierz służby stałej (niezależnie od stanu cywilnego) nie złoży wniosku o przydział kwatery lub wycofa ten wniosek i wystąpi o realizację prawa do zakwaterowania w formie przydziału miejsca w internacie lub kwaterze internatowej – będzie przysługiwać mu bezpłatne zakwaterowanie internatowe, niemniej będzie zobowiązany do zwolnienia lokalu mieszkalnego w poprzednim miejscu pełnienia służby. Żołnierzowi pełniącemu zawodową służbę wojskową na podstawie kontraktu na pełnienie służby terminowej (żołnierzowi służby kontraktowej) pozostawia się możliwość wyboru pomiędzy zakwaterowaniem w internacie (albo kwaterze internatowej) a wypłatą świadczenia mieszkaniowego, o ile brak jest w danym garnizonie kwater lub lokali mieszkalnych. W przypadku, gdy Agencja nie będzie dysponowała  wolnymi lokali mieszkalnymi  i przydzieli żołnierzowi kontraktowemu miejsce w internacie lub kwaterze internatowej to jego uprawnienia do tego zakwaterowania, w zakresie odpłatności, będą kształtować się analogicznie jakw sytuacji żołnierza służby stałej. zgodnie z art. 51 ust. 4 cytowanej ustawy miejsce w internacie lub kwaterze internatowej nie przysługuje żołnierzowi zawodowemu, który w miejscowości, gdzie ubiega się o zakwaterowanie internatowe,  zaspokoił swoje potrzeby mieszkaniowe korzystając z  pomocy finansowej. Natomiast żołnierzowi temu przysługuje bezpłatne zakwaterowanie internatowe, o ile  zostanie przeniesiony służbowo do innej miejscowości.

Wytwarzający/Odpowiadający: Beata Kozerawska
Czas wytworzenia: 2010-03-30
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-03-30

 
Czy  osoba, która w przeszłości otrzymała kategorię „D” może zostać żołnierzem zawodowym?

Orzekane przez komisje lekarskie kategorie zdolności do czynnej służby wojskowej „A”, „B”, „D” i „E”, o których mowa w art. 30a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczą żołnierzy niezawodowych w kontekście obowiązkowej służby wojskowej. Zgodnie z zapisami art. 5 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych osobę, która zgłosiła chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej kieruje się do wojskowej komisji lekarskiej z urzędu. Każdy obywatel  ma prawo ubiegać się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej, niezależnie od posiadanej kategorii zdrowia, orzeczonej w oparciu o inne przepisy.  Również odmowa powołania do zawodowej służby wojskowej  - jeśli przyczyną jest kategoria zdrowia – powinna wynikać z przepisów właściwej ustawy, tj. ustawy pragmatycznej żołnierzy zawodowych, a nie innej ustawy. Należy pamiętać, że kategoria zdrowia nie jest  właściwością niezmienną. Dlatego  badaniu na potrzeby zawodowej służby wojskowej podlegają wszyscy kandydaci, również ci, którzy posiadają (orzeczoną zgodnie z przepisami ustawy o powszechnym obowiązku obrony) kategorię zdrowia „A” czy „D” (i każdą inną kategorię zdrowia).

Wytwarzający/Odpowiadający: Beata Kozerawska
Czas wytworzenia: 2010-02-23
Udostępniający: Janusz Górski
Czas udostępnienia: 2010-02-26


Co to znaczy mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej?

Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 22, poz. 120) gwarantuje wszystkim obywatelom uregulowanie stosunku do służby wojskowej przez przeniesienie ich do rezerwy bez odbywania czynnej służby wojskowej. Na podstawie art. 18 tej ustawy wszystkie osoby, które nie zostały powołane do odbycia zasadniczej służby wojskowej zostały automatycznie przeniesione do rezerwy. Dotyczy to także osób, które nigdy nie stawały do poboru. Osoby te  muszą jednak dopełnić obowiązku zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej celem założenia ewidencji wojskowej. Dopełnienie kwestii przeniesienia do rezerwy (uregulowania stosunku do służby wojskowej) łączy się z obowiązkiem zgłoszenia się do Wojskowej Komendy Uzupełnień w celu uzyskania kwalifikacji wojskowej oraz ustalenia zdolności do czynnej służby wojskowej.

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Czerwińska
Czas wytworzenia: 2010-02-22
Udostępniający: Janusz Górski
Czas udostępnienia: 2010-02-26


W jaki sposób można zostać w wojsku psychologiem?

Osoby zainteresowane pracą w wojsku jako psycholog mają dwie możliwości. Psychologiem w wojsku może być osoba na etacie cywilnym lub żołnierz zawodowy. W jednostkach wojskowych istnieją etaty dla pracowników cywilnych – konsultantów dowódców do spraw profilaktyki. Jeżeli dowódca ma taki etat wolny, może zatrudnić psychologa i wtedy osoba zainteresowana zwraca się z wnioskiem o zatrudnienie bezpośrednio do dowódcy. Jeżeli chodzi natomiast o pracę w charakterze psychologa na etacie żołnierza zawodowego, to droga do tego prowadzi przez Studium Oficerskie we Wrocławiu. Jest to roczne studium, które przygotowuje specjalistów, m.in. do korpusu osobowego wychowawczego, któremu podlegają psycholodzy. Jednakże, po jego ukończeniu, nie od razu można pracować w charakterze psychologa. Pierwszym stanowiskiem jest dowódca plutonu. Kolejnym – być może - psycholog lub oficer wychowawczy. Z warunkami rekrutacji można  zapoznać się na stronie www.wso.wroc.pl. Informacji o zapotrzebowaniu wojska na specjalistów z  wykształceniem psychologicznym należy szukać we właściwej Wojskowej Komendzie Uzupełnień lub bezpośrednio w jednostkach wojskowych.