2011 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz.U. 2011 r., nr 279, poz. 1640)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2012 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji (Dz.U. 2011 r., nr 271, poz. 1600)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego (Dz.U. 2011 r., nr 268, poz. 1585)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie określenia organu dowodzenia obroną powietrzną oraz trybu postępowania przy stosowaniu środków obrony powietrznej w stosunku do obcych statków powietrznych niestosujących się do wezwań państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym (Dz.U. 2011 r., nr 254, poz. 1522)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowych zadań pełnomocników ochrony w zakresie ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz.U. 2011  r.,nr 252, poz. 1519)
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz.U. 2011 r., nr 248, poz. 1484)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI oraz MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2012 r. (Dz.U. 2011 r., nr 245, poz. 1463)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków poruszania się po drogach pojazdów specjalnych, pojazdów używanych do celów specjalnych oraz pojazdów używanych w związku z przewozem pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej oraz pojazdów straży pożarnej biorących udział w akcjach ratowniczych, a także warunków przewozu osób pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz straży pożarnej (Dz.U. 2011 r., nr 243, poz. 1448)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 października 2011 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych (Dz.U. 2011 r., nr 226, poz. 1363)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania zaciągu ochotniczego (Dz.U. 2011 r., nr 226, poz. 1362)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zajmowania lub rekwirowania środków transportu na potrzeby obronne państwa w czasie stanu wojennego (Dz.U. 2011 r., nr 223, poz. 1332)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania uprawnień do zasiłków pogrzebowych oraz warunków i trybu pokrywania kosztów pogrzebu żołnierzy zawodowych (Dz.U. 2011 r., nr 221, poz. 1316)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 września 2011 r. w sprawie dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych przysługujących żołnierzom zawodowym (Dz.U. 2011 r., nr 210, poz. 1252)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych (Dz.U. 2011 r., nr 209, poz. 1246)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby przygotowawczej (Dz.U. 2011 r., nr 189, poz. 1127)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW  z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2012 r. na rzecz obrony Państwa (Dz.U. 2011 r., nr 173, poz. 1031)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ  z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie wykonywania obowiązku meldunkowego przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej (Dz.U. 2011 r., nr 168, poz. 1010)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ  z dnia 27 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz.U. 2011 r., nr 165, poz. 990)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz.U. 2011 r., nr 165, poz. 992)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ  z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie norm zakwaterowania żołnierzy we wspólnych kwaterach stałych oraz trybu ich kwaterowania (Dz.U. 2011 r., nr 165, poz. 989)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie płatności uposażenia i innych należności oraz warunków pokrywania przez wojsko kosztów pogrzebu żołnierzy niezawodowych (Dz.U. 2011 r., nr 162, poz. 980)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego (Dz.U. 2011 r., nr 162, poz. 979)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ  z dnia 21 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie doręczenia wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami (Dz.U. 2011 r., nr 161, poz. 972)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ  z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania, potwierdzania, podwyższania i utraty klasy kwalifikacyjnej przez żołnierzy czynnej służby wojskowej (Dz.U. 2011 r., nr 160, poz. 959)

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie opłat za przeprowadzenie przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego czynności z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego  (Dz.U. 2011 r., nr 159, poz. 949)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur wojskowych  (Dz.U. 2011 r., nr 159, poz. 946)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI, MINISTRA FINANSÓW ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny  (Dz.U. 2011 r., nr 153, poz. 910)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ  z dnia 7 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których żołnierze zawodowi są zwolnieni od obowiązku noszenia umundurowania i oznak wojskowych (Dz.U. 2011 r., nr 146, poz. 873)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ  z dnia 7 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej (Dz.U. 2011 r., nr 146, poz. 872)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ  z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie ustalania wysokości, warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania dotacji z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych określonych w Programie Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeństwa (Dz.U. 2011 r., nr 146, poz. 871)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie osób, w stosunku do których Żandarmeria Wojskowa wykonuje czynności ochronne, oraz zakresu i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Biurem Ochrony Rządu (Dz.U. 2011 r., nr 144, poz. 860)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ   z dnia 27 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wewnętrznych służb ochrony działających na terenach komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej (Dz.U. 2011 r., nr 143, poz. 840)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ  z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i norm uzbrojenia żołnierzy zawodowych (Dz.U. 2011 r., nr 142, poz. 832)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ   z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszów na nagrody i zapomogi oraz źródeł ich finansowania (Dz.U. 2011 r., nr 140, poz. 822)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ   z dnia 13 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym (Dz.U. 2011 r., nr 140, poz. 821)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ  z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych (Dz.U. 2011 r., nr 134, poz. 784)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ  z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie przekształcenia 111 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poznaniu (Dz.U. 2011 r., nr 129, poz. 741)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ  z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie przekształcenia 117 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołobrzegu (Dz.U. 2011 r., nr 129, poz. 740)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk (Dz.U. 2011 r., nr 129, poz. 739)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ  z dnia 31 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych pracowni psychologicznych (Dz.U. 2011 r., nr 128, poz. 724)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ  z dnia 31 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalno-bytowych, które mogą być przyznane funkcjonariuszowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego i członkom jego rodziny (Dz.U. 2011 r., nr 128 poz. 723)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz.U. 2011 r., nr 128, poz. 722)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ  z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych (Dz.U. 2011 r., nr 125, poz. 711)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ  z dnia 20 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe (Dz.U. 2011 r., nr 115, poz. 668)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ  z dnia 18 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa (Dz.U. 2011 r.,  nr 110, poz. 647)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych (Dz.U. 2011 r., Nr 105, poz. 617)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby przygotowawczej (Dz.U. 2011 r., nr 97, poz. 562)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA, MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu współdziałania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami Inspekcji Weterynaryjnej, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej oraz Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem bezpieczeństwa żywności i żywienia (Dz.U. 2011 r., nr 88, poz. 504)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu postępowania w sprawie przeznaczania i kierowania osób do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych oraz przebiegu tej służby (Dz.U. 2011 r., nr 87,  poz. 487)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz.U. 2011r., nr 76, poz. 413)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz.U. 2011 r., nr 75, poz. 402)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności żołnierzy niezawodowych za podróże służbowe (Dz.U. 2011 r., nr 73, poz. 393)


ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie wysokości i trybu zwrotu zryczałtowanych kosztów ponoszonych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego za przeprowadzenie sprawdzenia przedsiębiorcy oraz postępowań sprawdzających (Dz.U. 2011 r., nr 67, poz. 356)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 09 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz emerytów i rencistów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego (Dz.U.2011 r., nr 64, poz.335)


ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 09 marca 2011 r. w sprawie orzekania o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny (Dz. U. 2011 r., nr 64, poz.333)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ  z dnia 09 marca 2011 r zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziałów kryzysowych (DZ.U.2011 r.,nr 63, poz. 328)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ  z dnia 04 marca 2011 r w sprawie wyzywienia żołnierzy czynnej słuzby wojskowej (DZ.U.2011 r.,nr 63, poz. 327)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 01 marca 2011 w sprawie orzekania o zdolności do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego oraz właściwości  i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (DZ.U.2011 r.,nr 63, poz. 326)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków oraz trybu wypłacania uposażenia i innych należności pieniężnych żołnierzom niezawodowym (DZ.U.2011 r., nr 54, poz. 282)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 1 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Zbrojnych (DZ.U.2011 r., nr 54, poz. 281)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ  z dnia 23 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalno-bytowych dla żołnierzy zawodowych (Dz.U. 2011 r., nr  50, poz. 258)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ  z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie tytułów wojskowych żołnierzy w czynnej służbie wojskowej (Dz.U. 2011 r., nr 50, poz. 257)


ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie określenia formacji uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych, w których pełnienie służby jest równoznaczne ze spełnieniem obowiązku zasadniczej służby wojskowej (Dz.U. 2011 r., nr 42, poz. 215)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ORAZ  MINISTRA OBRONY NARODOWEJ  z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2011 r. (Dz.U. 2011 r., nr 40, poz. 209)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym (Dz.U.2011 r., nr 28, poz.145)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu uzyskiwania przez żołnierzy niezawodowych zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą (Dz.U.2011 r., nr 28, poz. 144)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U. 2011 r.,nr 20, poz. 104)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu zarządzania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz.U. 2011 r., nr 18, poz. 91)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ  z dnia 5 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania (Dz.U. 2011 r, nr 17, poz. 82)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przejazdu funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz członków ich rodzin na koszt Służby Kontrwywiadu Wojskowego (Dz.U. 2011 r, nr 17, poz. 81)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI, MINISTRA OBRONY NARODOWEJ, MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zawiadamiania o orzeczeniach wydanych w sprawach karnych oraz sprawach nieletnich, dotyczących osób podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej (Dz.U. 2011 r., nr 13, poz. 65)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród uznaniowych i zapomóg żołnierzom zawodowym (Dz.U. 2011 r., nr 9, poz. 46)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz związku śmierci żołnierzy ze służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby (Dz.U. 2011 r., nr 9, poz. 45)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie niektórych świadczeń zdrowotnych przysługujących żołnierzom zawodowym (Dz.U. 2011 r., nr 8, poz. 36)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz.U. 2011 r., nr 8, poz. 35)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz.U. 2011 r., nr 6, poz. 24)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie norm wyżywienia i przypadków, w których funkcjonariusz Służby Wywiadu Wojskowego otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie (Dz.U. 2011 r., nr 5, poz. 15)