Praca w resorcie ON

 

PRACA W RESORCIE ON

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniami o naborze na stanowiska pracy zarówno w urzędzie MON jak i innych instytucjach podległych Ministrowi Obrony Narodowej. W Biuletynie Informacji Publicznej MON publikowana jest na bieżąco dokumentacja postępowań kwalifikacyjnych spełniająca wymogi ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej  (Dz. U. z 2008 r., Nr 227, poz. 1505 z późn. zm.).

Zgodnie z § 21 Zarządzenia Nr 40/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. Nr 21, poz. 270 z późn. zm.) komórką organizacyjną odpowiedzialną za „prowadzenie spraw kadrowych, kreowanie i realizowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi w stosunku do pracowników” jest Departament Administracyjny MON. Departament Administracyjny odpowiada za realizację polityki personalnej Dyrektora Generalnego MON, w tym organizację i prowadzenie do korpusu służby cywilnej naborów na wolne stanowiska w Ministerstwie Obrony Narodowej.

PROCEDURA NABORU KANDYDATÓW
DO KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ W MINISTERSTWIE OBRONY NARODOWEJ

Kandydatów do zatrudnienia w służbie cywilnej, m.in. w Ministerstwie Obrony Narodowej, wyłania się w drodze naboru, organizowanego przez dyrektora generalnego urzędu zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 z późn. zm.). Ma on obowiązek upowszechniać informacje o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej w kierowanym przez siebie urzędzie poprzez umieszczanie ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, a także poprzez ogłoszenie w Biuletynie Służby Cywilnej.
Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy w administracji publicznej publikowane są w formie elektronicznej na stronach


http://biuletyn.mon.gov.pl
http://bip.kprm.gov.pl

Nabór jest otwarty i konkurencyjny. Ofertę pracy należy każdorazowo składać na opublikowany w biuletynie adres. Kandydat składający swoją aplikację musi spełniać wymagania niezbędne, podane w ogłoszeniu, wymagania pożądane są dodatkowym atutem.

ZARZĄDZENIE NR 1 DYREKTORA GENERALNEGO MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru do korpusu służby cywilnej w Ministerstwie Obrony Narodowej


Ministerstwo Obrony Narodowej nie prowadzi bazy danych kandydatów zainteresowanych pracą w służbie cywilnej.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz. U. Nr.211, poz. 1630 z późn. zm.) nabór prowadzony jest na następujące rodzaje (grupy) stanowisk:

  • wyższe stanowiska w służbie cywilnej – zgodnie z art. 52 ustawy o służbie cywilnej np.: dyrektor generalny urzędu, dyrektor departamentu lub komórki równorzędnej, zastępca dyrektora departamentu lub komórki równorzędnej
  • średniego szczebla zarządzania – główny księgowy budżetu resortu
  • koordynujące – kierownik zespołu, szef oddziału, zastępca szefa oddziału, szef wydziału
  • samodzielne – radca generalny, główny specjalista, audytor wewnętrzny, radca prawny, główny księgowy urzędu MON
  • specjalistyczne – starszy specjalista, starszy inspektor kontroli wojskowej, specjalista, starszy inspektor
  • wspomagające – starszy referent, referent, sekretarz, inspektor, statystyk.

 Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniami: