Plan działalności Ministra Obrony Narodowej

 

Obowiązek sporządzania przez ministra kierującego działem administracji rządowej planu działalności na  rok następny wynika z art. 70 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z póżn. zm.)

Szczegółowe przepisy dotyczące zasad i trybu sporządzania planów zawarte zostały w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz. U. 2010 r., Nr 187, poz. 1254)


Wersja przesłana w dniu 10.10.2013 r. do Prezesa Rady Ministrów.