2010 r.

ROZPORZĄDZENIA 

      
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz.U. 2010 r., nr 245, poz. 1639)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie opłat za używanie lokali mieszkalnych będących w dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (Dz.U.2010 r., nr 233, poz. 1531)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o inwalidztwie żołnierzy zawodowych, żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej oraz emerytów i rencistów wojskowych, a także właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz.U. 2010 r., nr 225, poz. 1467)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ  z dnia 9 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania oraz unieważniania przydziałów mobilizacyjnych żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką
(Dz.U. 2010 r., nr 217 poz. 1433)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ  z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie produkcji, wytwarzania, przetwarzania, zużycia, nabywania, gromadzenia, przechowywania, zbywania, przekazywania i używania toksycznych związków chemicznych i ich prekursorów (Dz.U. 2010 r., nr 217 poz. 1432)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ  z dnia 3 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów żołnierzy zawodowych (Dz.U. 2010 r., nr 216, poz. 1425)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości ( Dz.U. 2010 r.,nr 207, poz. 1369)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz.U. 2010 nr 205 poz. 1362)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa (Dz.U. 2010 r., nr 205, poz. 1356)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad przeznaczenia do służby osób uznanych za zdolne do czynnej służby wojskowej i podlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej (Dz.U. 2010 r., nr 201, poz. 1329)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ  z dnia 8 października 2010 r. w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej (Dz.U. 2010 r., nr 199, poz. 1321)
ROZPORZADZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym (Dz.U. 2010 r, nr 198, poz. 1314)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wykazu spółek, przedsiębiorstw państwowych i jednostek badawczo - rozwojowych, prowadzących działalność na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa, a także spółek realizujących obrót z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa oraz dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U. 2010 r, nr 198, poz. 1313)
ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 października 2010 r. w sprawie dodatku wyrównawczego dla żołnierzy zawodowych pełniących zawodową służbę wojskową na stanowiskach sędziów sądów wojskowych oraz asesorów i prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U. 2010 r.,nr 196, poz. 1298)
ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 października 2010 r. w sprawie ustalenia wykazu stanowisk sędziów sądów wojskowych oraz sędziów Departamentu Sądów Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości, równorzędnych ze stanowiskami sędziów sądów powszechnych oraz stanowiskami sędziów delegowanych do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości (Dz.U. 2010 r., nr 196, poz. 1297)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 1 października 2010 r. w sprawie funduszów na nagrody i zapomogi oraz źródeł ich finansowania (Dz.U. 2010 nr 194 poz. 1293)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk (Dz.U. 2010 nr 191 poz. 1281)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie przysługującego żołnierzom zawodowym i kandydatom na żołnierzy zawodowych (Dz.U. 2010 r., nr 189, poz. 1269)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz.U. 2010 r., nr 189, poz. 1268)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 24 września 2010 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2011 r. na rzecz obrony Państwa (Dz.U. 2010 r., nr 188, poz. 1260)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej (Dz.U. 2010 r., nr 187, poz. 1257)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 września 2010 r. w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa (Dz.U. 2010 r., nr 184, poz. 1237)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu zwrotu funkcjonariuszowi Służby Wywiadu Wojskowego kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby i z powrotem (Dz.U. 2010 r., nr 179, poz. 1210)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 września 2010 r. w sprawie odbywania zasadniczej służby wojskowej (Dz.U. 2010 r., nr 179, poz. 1209)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przejazdu funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego oraz członków ich rodzin na koszt Służby Wywiadu Wojskowego (Dz.U. 2010 r., nr 179, poz. 1208)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 20 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia liczby osób, które w 2010 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej, zasadniczej służby lub szkolenia w obronie cywilnej oraz służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych (Dz.U. 2010 r., nr 176, poz. 1188)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej (Dz.U. 2010 r., nr 171, poz. 1156)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 września 2010 r. w sprawie kwalifikacji przydatnych w wojsku (Dz.U. 2010 r., nr 171, poz. 1155)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 września 2010 r. w sprawie służby przygotowawczej (Dz.U. 2010 r., nr 170, poz. 1144)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania (Dz.U. 2010 r., nr 166, poz. 1124)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia liczby osób powołanych w 2010 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji (Dz.U. 2010 r., nr 163, poz. 1098)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie szkół podoficerskich (Dz.U. 2010 r., nr 152, poz. 1025)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszy i gospodarki finansowej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (Dz.U. 2010 r., nr 150, poz. 1008)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych pracowni psychologicznych (Dz.U. 2010 r., nr 150, poz. 1007)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie przyznawania świadczeń żołnierzom rezerwy posiadającym przydziały kryzysowe (Dz.U. 2010 nr 145 poz. 971)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie określenia wzorów kart powołania i ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń (Dz.U. 2010 nr 145 poz. 972)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie ochotniczego zgłaszania się do zasadniczej służby wojskowej (Dz.U. 2010 nr 145 poz. 973)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych (Dz.U. 2010 nr 145 poz. 974)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie zakwaterowania w internatach i kwaterach internatowych oraz odpłatności za to zakwaterowanie (Dz.U. 2010 nr 145 poz. 975)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz.U. 2010 nr 145 poz. 976 )

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące osobie poszkodowanej podczas wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa (Dz.U. 2010 r., nr 137, poz. 918)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie określenia liczby stanowisk służbowych w poszczególnych korpusach kadry zawodowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2010 r., nr 135, poz. 905)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany nazwy Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu (Dz.U. 2010 r., nr 130, poz. 872)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami (Dz.U. 2010 r., nr 125 poz. 848)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie wyróżniania żołnierzy, byłych żołnierzy oraz pododdziałów i instytucji wojskowych (Dz.U. 2010 r., nr 124, poz. 841)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia (Dz.U. 2010 r., nr 122, poz. 832)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 1 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu żołnierzy, którzy pełnili służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, oraz związku ich śmierci z czynną służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby (Dz.U. 2010 r., nr 121, poz. 817)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ  z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie nauki żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz.U. 2010 r., nr 121, poz. 813)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej (Dz.U. 2010 r., nr 121, poz. 812)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ  z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Wojskową Agencję Mieszkaniową (Dz.U. 2010 r., nr 116, poz. 777)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ  z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego (Dz.U. 2010 r., nr 116, poz. 776)   


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 czerwca 2010 r w sprawie warunków i trybu wypłaty odprawy mieszkaniowej (Dz.U. 2010 r., nr 116, poz. 775)


ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie równorzędności stopni policyjnych, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i stopni wojskowych ze stopniami służbowymi Straży Granicznej (Dz. U. 2010 r., nr 113, poz. 748)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie nadawania, potwierdzania, podwyższania i utraty klasy kwalifikacyjnej przez podoficerów i szeregowych zawodowych (Dz.U. 2010 r., nr 110 poz. 732) 


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie rodzajów prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz współdziałania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej z jednostką organizacyjną Sztabu Generalnego Wojska Polskiego właściwą w sprawach geodezji i kartografii (Dz. U. 2010 r., nr 109, poz. 718)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ  z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (Dz. U. 2010 r., nr 108, poz. 705)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie zakresu, sposobu oraz miejsca odtwarzania ewidencji wojskowej osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej (Dz. U.2010 r., nr 105, poz. 663)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do otrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia niewydane w naturze (Dz. U.2010 r., nr 105, poz. 662)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia Prezesa i zastępców Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (Dz. U. 2010 r., nr. 105, poz. 664)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego, obowiązku powiadamiania wojskowego komendanta uzupełnień oraz uzyskiwania zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą (Dz. U. 2010 r., nr. 105, poz. 658)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. 2010 r., nr. 105, poz. 657)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 maja 2010 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności przysługujących Wojskowej Agencji Mieszkaniowej  (Dz. U. 2010 r., nr 94, poz. 605)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie norm powierzchni użytkowej podstawowej przysługujących żołnierzom zawodowym (Dz. U. 2010 r., nr 88, poz. 578)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 maja 2010 r.w sprawie zadań służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. 2010 r., nr 88, poz. 577)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (Dz. U. 2010 r., nr 88, poz. 576)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przekazywania mienia Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (Dz.U. 2010 r., nr 87, poz. 569)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2010 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych (Dz.U. 2010 r., nr 87, poz. 568)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe (Dz.U. 2010 r., nr 87, poz. 567)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2010 r.w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania zawodowego,pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych (Dz.U. 2010 r., nr 87, poz. 566)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2010 r.w sprawie świadczeń socjalno-bytowych dla żołnierzy zawodowych (Dz.U. 2010 r., nr 87, poz. 565)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie programu szczepień ochronnych dla żołnierzy zawodowych oraz sposobu rejestracji przeprowadzanych szczepień ochronnych (Dz.U. 2010 r., nr 87, poz. 564)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2010 r.w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej (Dz.U. 2010 r., nr 87, poz. 563)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2010 r.w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (Dz.U. 2010 r., nr 87, poz. 562)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe (Dz.U. 2010 r., nr 87, poz. 561)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 kwietnia 2010 r.w sprawie planów ochrony infrastruktury krytycznej (Dz.U. 2010 r., nr 83, poz. 542)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej (Dz.U. 2010 r., nr 83, poz. 541)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2010 r., nr 83, poz. 540)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej (Dz. U. 2010 r., nr 77, poz. 509)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie przydziałów kryzysowych (Dz. U. 2010 r., nr 76, poz. 497)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie asystowania komornikowi przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych (Dz. U. 2010 r., nr 76, poz. 496)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJz dnia 7 kwietnia 2010 r.w sprawie udzielania pomocy komornikowi przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych (Dz. U. 2010 r., nr 76, poz. 495)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz zasad funkcjonowania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego (Dz. U. 2010 r., nr 74, poz. 470)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz zasad funkcjonowania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego (Dz. U. 2010 r., nr 69, poz. 442)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie trybu udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej (Dz. U. 2010 r., nr 68, poz. 438)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw służby żołnierzy zawodowych (Dz. U. 2010 r., nr 67, poz. 433)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości (Dz. U. 2010 r., nr 67, poz. 432)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie dyscyplinarnych środków zapobiegawczych (Dz. U. 2010 r., nr 65, poz. 415)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJz dnia 30 marca 2010 r. w sprawie urlopów żołnierzy w czynnej służbie wojskowej (Dz. U. 2010 r., nr 64, poz. 397)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie izb zatrzymań (Dz. U. 2010 r., nr 63, poz. 394)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz. U. 2010 r., nr 63, poz. 393)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozliczenia rocznego i miesięcznego wypłaconych kwot emerytur i rent inwalidzkich funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz sposobu ich zmniejszania (Dz. U. 2010 r., nr 61, poz. 384)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. 2010 r., nr 61, poz. 383)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. 2010 r., nr 61, poz. 382)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 marca 2010 r.w sprawie dokumentacji i ewidencji dyscyplinarnej (Dz. U. 2010 r., nr 60, poz. 375)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie wojskowych dokumentów osobistych żołnierzy zawodowych (Dz. U. 2010 r., nr 56, poz. 343)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych (Dz. U. 2010 r., nr 54, poz. 325) 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie asystowania przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych w administracji (Dz. U. 2010 r., nr 54, poz. 324) 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wykazu szkół i placówek, które prowadzą minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej (Dz. U. 2010 r., nr 54, poz. 322) 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 marca 2010 r.w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. 2010 r., nr 54, poz. 321)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie (Dz. U. 2010 r., nr 50, poz. 303)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 marca 2010 r.w sprawie umundurowania oraz wyekwipowania żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. 2010 r., nr 50, poz. 302)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie ustalenia szczegółowego wykazu stanowisk i funkcji prokuratorów i asesorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury równorzędnych pod względem wynagrodzenia i uposażeniaze stanowiskami i funkcjami prokuratorów i asesorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. 2010 r., nr 49, poz. 288)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 marca 2010 r.w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej (Dz. U. 2010 r., nr 45, poz. 265)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody uznaniowe i zapomogi dla żołnierzy zawodowych (Dz. U. 2010 r., nr 45, poz. 264)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 marca 2010 r.w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa (Dz. U. 2010 r., nr 41, poz.243)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz. U. 2010 r., nr 41, poz. 242)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego dla żołnierzy pełniących służbę przygotowawczą (Dz. U. 2010 r., nr 41, poz. 241)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród uznaniowych i zapomóg żołnierzom zawodowym (Dz. U. 2010 r., nr 41, poz. 240)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 lutego 2010 r.w sprawie nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do jednostek zmilitaryzowanych (Dz. U. 2010 r., nr 41, poz. 234)
ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. 2010 r., nr 36, poz. 198)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie opiniowania żołnierzy zawodowych (Dz. U. 2010 r., nr 34, poz. 184)
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie postępowania z dokumentacją w komórkach organizacyjnych wykonujących zadania w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. 2010 r., nr 34, poz. 181)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ w sprawie zniesienia niektórych wojskowych sądów garnizonowych oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów wojskowych oraz określenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. 2010 r., nr 32, poz. 175)
ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ w sprawie nazw, wstążek, okuć oraz wzorów rysunkowych Gwiazdy Konga, Gwiazdy Czadu i Gwiazdy Morza Śródziemnego (Dz. U. 2010 r., nr 32, poz. 170)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. 2010 r., nr 31, poz. 162)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie terminu oraz harmonogramu zasadniczych przedsięwzięć związanych z likwidacją studium wojskowego uczelni morskich (Dz. U. 2010 r., nr 31, poz. 160)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych (Dz.U.2010 r.,nr 28, poz.147)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddelegowania funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Kontrwywiadu Wojskowego (Dz. U. 2010 r., nr 24, poz. 123)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 lutego 2010 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu używania znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2010 r., nr 24, poz. 122)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania dyscyplinarnego (Dz. U. 2010 r., nr 24, poz. 121)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych (Dz.U. 2010 r., nr 27, poz. 138)