2008 i 2009 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. 2009, nr 226, poz. 1834)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2010 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej zasadniczej służby lub szkolenia w obronie cywilnej oraz do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych (Dz. U. 2009, nr 226, poz. 1812)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 grudnia 2009 r.w sprawie określenia organów administracji rządowej, które utworzą centra zarządzania kryzysowego oraz sposobu ich funkcjonowania (Dz. U. 2009, nr 226, poz. 1810)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe (Dz.U. 2009 r., nr 221, poz. 1744)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 grudnia 2009 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej (Dz. U. 2009 r., nr 216, poz. 1680)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ  z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk (Dz.U. 2009 r., nr 218, poz. 1699)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 grudnia 2009 r.w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. 2009 r., nr 216, poz. 1679)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych (Dz. U. 2009 r., nr 216, poz. 1678)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa (Dz. U. 2009 r., nr 210, poz. 1612)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 listopada 2009 r.w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2010 r.(Dz.U.2009 r., nr 207, poz. 1601)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. 2009 r., nr 202, poz. 1566) 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej (Dz. U. 2009 r., nr 202, poz. 1565)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 listopada 2009 r.w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. 2009 r., nr 202, poz. 1557)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. 2009 r., nr 202, poz. 1556)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. 2009 r., nr 202, poz. 1555)
ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie trybu nadawania pierwszego stopnia oficerskiego, stopni oficerskich generałów i admirałów oraz stopnia wojskowego Marszałka Polski (Dz. U. 2009 r., nr 202, poz. 1554)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI,MINISTRA OBRONY NARODOWEJ ORAZ MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 19 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej(Dz. U. 2009 r.,nr 192, poz. 1489)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Kontrwywiadu Wojskowego (Dz. U. 2009 r., nr 186, poz. 1440)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. 2009 r., nr 186, poz. 1441)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat (Dz. U. 2009 r., nr 186, poz. 1442)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. 2009 r., nr 186, poz. 1443)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 października 2009 r. w sprawie gratyfikacji urlopowej żołnierzy zawodowych (Dz.U.2009 r., nr 179, poz. 1392)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 października 2009 r.
w sprawie wykonywania pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej przez żołnierzy zawodowych (Dz. U. 2009 r., nr 176, poz. 1366)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 1 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę kandydacka (Dz. U. 2009 r., nr 172, poz. 1338)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. 2009 r., nr 164, poz. 1313)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie badań psychologicznych osób powoływanych do czynnej służby wojskowej  (Dz. U. 2009 r., nr 150, poz.1215)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 sierpnia 2009 r.w sprawie badań psychologicznych osób zgłaszających chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej (Dz. U. 2009 r., nr 150, poz.1214)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie wpisów w paszportach potwierdz. status członka personelu cywilnego towarzyszącego Siłom Zbrojnym Rzeczyposp. Polskiej, członków rodzin(...) (Dz.U. 2009 r., nr 119, poz.995)ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej (Dz.U.2009 r.,nr 118, poz. 994)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym (Dz.U. 2009 r., nr 117, poz.985)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie dokonywania badań żołnierzy na zawartość w ich organizmach alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych (Dz. U. 2009 r.,nr 116, poz. 978)


ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (...) (Dz. U. 2009 r.,nr 106, poz.881)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania zaciągu ochotniczego (Dz.U. 2009 r.,nr 108, poz. 906)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów wojskowych oraz przekazywania środków funduszu socjalnego między wojskowymi organami emerytalnymi (Dz. U. 2009 r., nr 107, poz.890)


ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U. 2009 r, nr 106, poz.883)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz.U.2009 r.,nr 106,poz.886)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tworzenia, znoszenia oraz ustalania siedzib i terytorialnego zakresu działania wojsk. jednostek organizac. prokuratury (Dz.U.2009 r.,nr 104,poz.865)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie określenia wzorów kart powołania i ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń (Dz. U. 2009 r., nr 104, poz. 864)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dn. 9 czerwca 2009 r. w spr. szczegół. warunków i trybu korzyst. przez żołnierzy zwolnion. z czynn.służby wojsk. a także(...) z pomocy w zakresie podnosz.kwalifikacji (...) (Dz. U.2009 r., nr. 94, poz. 778)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wykazu chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej (...) (Dz.U.2009 r., nr 93, poz.765)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie przyznawania pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla dzieci, które pobierają rentę rodzinną po zmarłym żołnierzu lub inwalidzie wojskowym (Dz. U. 2009 r., nr 93, poz.764)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządz. w sprawie badań tech. pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,Policji (...)(Dz. U. 2009 r.,nr 92,poz.759)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom zawodowym (Dz. U. 2009 r., nr 91, poz. 745)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 20 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, sposobu oraz miejsca odtwarzania ewidencji wojskowej osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej (Dz. U. 2009 r., nr 89, poz. 734)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskow. oraz właściwości i trybu postępowania wojskow. komisji lekarskich(...) (Dz. U.2009 r., nr 89, poz. 733)


ROZPORZĄDZENIE RM z dn. 19 maja 2009 r.w spr. dokon. wydatków budżetu państwa w latach 2009 —2011(...)na real. „Rządowego programu pomocy cudzoziemcom i innym osobom współpr. z polskimi kontyngentami wojskowymi(...) (Dz.U.2009 r., nr 84, poz.703)


ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 maja 2009 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej(Dz.U.2009 r., nr 84, poz. 702)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania osób do odbycia tej służby w 2009 r.(Dz.U. 2009 r.,nr 83, poz. 697)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 maja 2009 r. w spr. określenia liczby osób, które w 2009 r. mogą być powołane do czynnej służy wojskowej oraz służby lub szkolenia w obronie cywilnej(Dz.U. 2009 r.,nr 83, poz. 692)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowego dokumentu osobistego(Dz.U. 2009 r.,nr 82, poz. 691)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie sposobu używania znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej(Dz.U. 2009 r.,nr 82, poz. 690)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej(Dz.U. 2009 r., nr 82, poz. 689)


ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 maja 2009 r.w sprawie pokrywania kosztów studiów wojskowych w uczelniach morskich (Dz. u. 2009, nr 81, poz. 675)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wojskowych pracowni psychologicznych (Dz. U. 2009 r., nr 81, poz. 680)


ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 maja 2009 r.w spr. wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. 2009 r., nr 76, poz. 646)


ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 maja 2009 r.zmien. rozp. w spr. wojskowego obowiązku meldunkowego, obowiązku powiadamiania WKU oraz uzyskiwania zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą (Dz.U. 2009 r., nr 76, poz.643)


ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 kwietnia 2009 r.w sprawie wielokrotnoŚci kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego (Dz. U. 2009 r., nr 71, poz. 611)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 maja 2009 r. zmien. rozp. w sp.r utworzenia wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości (Dz. U. 2009 r., nr 71, poz. 612)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmien. rozp. w spr. wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe (Dz.U. 2009 r., nr 70, poz. 602)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ON z dn. 20 kwietnia 2009 r. w spr. szczegółowych warunków i trybu korzyst przez żołnierzy zawodowych i(...) z pomocy w zakresie. przekwal., doradztwa zawod. i pośred. pracy (Dz. U.2009 r., nr. 67, poz. 565)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe (dz. U. 2009 r., nr 65, poz. 548)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 kwietnia 2009 r. zmien. rozp. w spr. trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy SKW i SWW oraz ich odzin(Dz. U. 2009 r., nr 64, poz. 543)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów żołnierzy niezawodowych (Dz. U. 2009 r., nr 64, poz. 542)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji i odznak identyfikacyjnych żołnierzy Żandarmerii Wojskowej (Dz. U. 2009 r., nr 64, poz. 541)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dn. 8 kwietnia 2009 r. zmien. rozp. w spr. wyzn. żołnierzy zawod. i żołnierzy pełniących sł. kandydacką na stan. służb .w razie ogł. mobil., ogł. stanu wojen. i w czasie wojny (Dz. U. 2009r., nr. 62, poz. 511)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej(dz. U. 2009 r., nr 58, poz.476)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przyjmowania oraz sposobu odbywania nadterminowej zasadniczej służby wojskowej (Dz. U. 2009 r., nr 58, poz. 481)


ROZPORZĄDZENIE RADY MINIST
RÓW z dn. 26.03.2009 r.w spr. ustal. szczegół. wykazu stan. i funkcji prokur. i asesorów wojsk. jedn. org. prokur. równ. pod wzgl. wynagr. i uposaż. ze stan. i funkcjami prokur. i asesorów powsz. jedn.org.prok.(Dz.U.2009 r., nr 56,poz.460)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dn. 27 lutego 2009 r. zmien. rozp. w spr. zasad tworzenia, przekształcania, likwidacji, organizacji,zarządzania i kontroli zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra ON (Dz.U. 2009 r., nr 44, poz. 358)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz. U. 2009 r., nr 47, poz.385)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. 2009 r., nr 45, poz. 365)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących słuzbę poza granicami państwa (Dz. U. 2009 r.,nr 42, poz. 344)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz. U. 2009 r., nr 42, poz. 343)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wcześniejszego zwalniania żołnierzy z zasadniczej służy wojskowej i z nadterminowej zasadniczej służby wojskowej (Dz.U.2009 r., nr 37, poz. 290)


ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych uprawnień i obowiązków żołnierzy niezawodowych pełniących służbę poza granicami państwa (Dz. U.2009, nr 38, poz. 301)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ORAZ OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2009 r. ((Dz. U.2009, nr 33, poz. 263)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk (Dz. U. 2009, nr 21, poz. 113)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 lutego 2009 r. zmien rozp. w spr. ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz związku śmierci żołnierzy ze słuzbą wojskową wskutek wypadku lub choroby (Dz. U. 2009 r., nr 30, poz. 197)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dn. 10 lutego 2009 r. zmien. rozp. w spr. oddelegowania żołnierza zawodowego wyznaczonego na stanowisko służbowe w SKW do wykonywania zadań słuzbowych poza SKW (Dz. U. 2009 r., nr 30, poz. 196)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania zaciągu ochotniczego (Dz. U. 2009 r., nr 30, poz. 195)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie wojskowych rzeczników dyscyplinarnych (Dz. U.2009 r., nr 29, poz. 184)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dn. 30 stycznia 2009 r. zmien. rozp. w spr. osób, w stosunku do których ŻW wykonuje czynności ochronne, oraz zakresu i trybu współdziałania ŻW z BOR (Dz.U. 2009 r., nr. 27, poz. 165)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania poborowych do odbycia tej służby w 2009 r.(Dz.U. 2009 r., nr 11, poz.62)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dn. 8 stycznia 2009 r. w spr. term. kierow. pobor. do służby w formacjach uzbr. niewch. w skład SZ RP oraz zwalniania z tej służby w 2009 r. (Dz. U 2009 r., nr 9, poz. 53)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz.U. 2009 r., nr 9, poz. 47)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych (Dz.U. 2009 r., nr 6, poz. 35)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz.U. 2009 r., nr 6, poz. 36)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dn. 18 grudnia 2008 r. zmien. rozp. w spr. ustalania i wypłacania uposażeń oraz uposażeń rodzinnych prokuratorom w st. spoczynku wojskowych jednostek org. prokuratury oraz członkom ich rodzin


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 listopada 2008 r. Regulamin wewnętrznego urządowania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. 2008 r., nr 221, poz. 1446)


ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu lotnisk wojskowych, które moga być wykorzystane na potrzeby lotnictwa cywilnego (Dz. U. 2009 r., nr 3, poz. 12)


ROZPORZ
ĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne terenów jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej (Dz.U.2008 r., nr 235, poz. 1600)


ROZPORZ
ĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów, noszenia umundurowania, odznak i oznak wojskowych oraz uzbrojenia przez żołnierzy (Dz.U. 2008, nr 229,poz. 1529)


ROZPORZ
ĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 grudnia 2008 r. zmien.rozp w spr. przekraczania granicy państwowej i lotów obcych wojskowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2008 r.,nr 228,poz. 1515)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz.U.2008 r., nr 218, poz. 1396)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych (Dz.U.2008 r., nr 215, poz. 1364)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz.U.2008 r., nr 213, poz. 1341)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia grup uposażenia (Dz. U. 2008 r., nr 213. poz. 1340)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dn. 14 listopada 2008 r.zmien. rozp. zmieniające rozporządzenie w spr. dodadków do uposaż. zasad. żołnierzy zawodowych. (Dz.U. 2008 r., nr 208, poz.1310)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dn. 20 pażdziernika 2008 r. zmien. rozp. w spr. org. prow. ewid. żoł., którzy polegli, zmarli lub zostali uzn. za zmarłych albo zaginęli w razie ogł. mob., ogł. st. wojen. i w cz. wojny (Dz.U. 2008 r.,nr 199, poz. 1230)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dn. 22 października 2008 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych(Dz.U. 2008 r., nr 195, poz.1205)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dn. 21 października 2008 r.w spr. zasad tworzenia i wysokość funduszu na nagrody i zapomogi dla żołnierzy zawodowych (Dz.U. 2008 r., nr 195, poz.1204)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dn. 16 października 2008 r.w spr. określ. org. odpow. za nadzór nad przest. przep o ochr. środ. w kom. org. MON i jedn. org. podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzor. (Dz.U. 2008 r., nr 195, poz.1203)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OOBRONY NARODOWEJ z dnia 14 października 2008 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie należności żołnierzy zawodowych za przeniesienia i podróże służbowe (Dz.U., 2008 r., nr 190, poz. 1165)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dn. 11 września 2008 r.zmien. rozp. w spr szczeg. zasad i trybu przyzn. nagr. rocznej osobom kier. niektórymi podmiot. praw. oraz wzoru wniosku o przyzn. nagr. rocznej (Dz.U. 2008 r., nr 190, poz. 1164)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dn. 23 września 2008 r. zm.rozporządzenie w spr. organizacji zebrań żołnierskich oraz szczeg. zasad wybierania i odwoływania ławników sądów wojskowych (Dz.U. 2008 r., nr 180, poz. 1114)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dn. 28 sierpnia 2008 r. w spr.trybu uzysk. tyt. spec. przez lekarza i lek. dent. będącego żoł. w czyn. sw. lek. i lek. dent. pełn. służbę lub zatrud.w zoz. w stos. do którego MON pełni funk. org.założ.(Dz.U.2008 r.,nr 167, poz.1036)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie przeniesienia części poborowych do rezerwy (Dz. U.2008 r., nr 169, poz. 1045)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 sierpnia 2008 r. zmien. rozp w spr. dodatkowego umundurowania, uzbrojenia i wyposażenia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej (Dz.U.2008 r., nr 162, poz.1006)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2008 r. w sprawie regulaminu wykonywania i odbywania kar i środków dyscyplinarnych (Dz. U. 2008 r., nr 156, poz.973)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA O RONY NARODOWEJ z dnia 8 sierpnia 2008 r. zmieniające rozp. w spr. równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie (Dz. U. 2008 r., nr 156, poz. 972)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 lipca 2008 r.zmieniające rozp. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwaj (Dz. U.2008 r., nr 147, poz. 936)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające rozp. w spr. szczegółowych czynności wojskowych organów porządkowych wchodzących w skład służby wewnętrznej jednostki wojskowej (Dz. U.2008 r., nr 147, poz. 935)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz. U.2008 r., nr 147, poz. 934)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 lipca 2008 r. zmieniające rozp. w spr. wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zaw. i kandydatów na żołnierzy zaw. (Dz. U. 2008 r., nr 138, poz. 867)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 stycznia 2008 r. zmien. rozp. w spr. zasad i trybu zal. okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat, uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposaż. zasad. funkcjonariuszy SKW (Dz.U.2008 r., nr 144, poz. 904)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dn. 24 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w spr. umundurowania i wyekwipowania oraz ubiorów cywilnych żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz.U. 2008 r., nr 144, poz 905)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 maja 2008 r.w spr. przepływu okrętów wojen. obcych państw przez polskie morze terytor. oraz warunków wejścia tych okrętów na pol. morskie wody wewn. (Dz. U. 2008 r.nr 131, poz.834)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie czasu służby żołnierzy zawodowych (Dz. U. 2008 r. nr 122, poz. 786)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie sposobu współdziałania instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego z Siłami Powietrznymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2008 r. nr 117, poz. 741)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 czerwca 2008 r. zmien. rozp. w spr. grup zaszer. stan. służb. funkcjon. SWW stawek uposaż. zasad. w tych grupach oraz wzrostu uposaż. zasadn. z tytułu wysługi (Dz. U. 2008 r.nr 116, poz. 738)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 czerwca 2008 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. 2008, nr 118, poz 756)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego (Dz. U.2008 r. nr 118, poz.755)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. 2008 r. nr 112, poz. 715)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 maja 2008 r.w spr.szczegół. zasad i trybu ustalania i wypł. uposażeń sędziom sądów wojsk. w stanie spoczynku oraz uposażeń rodzinnych członkom ich rodzin (Dz. U. 2008 r nr 105, poz. 670)


ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 maja 2008 r.w spr. wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposaż. funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. 2008 r. nr 100, poz. 645)


ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 maja 2008 r. w spr. wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposaż. funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego (Dz. U. 2008 r. nr 100, poz.644)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie opiniowania żołnierzy zawodowych (Dz. U.2008 r. nr 94, poz.601)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 20 maja 2008 r.zmieniające rozp.w sprawie szczeg. warunków i trybu korzyst. przez żołnierzy zaw., małż.i dzieci pozost.na ich utrzymaniu z bezpł.przejazdów oraz innych świadczeń socjalno-bytowych (Dz.U. 2008 r.nr 94, poz. 600)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie korpusów osobowych i grup osobowych kadry zawodowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2008 r. nr 86, poz. 531)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 kwietnia 2008 r.w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej(Dz. U. 2008 r. nr 80, poz. 477)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 kwietnia 2008 r.w sprawie kart i tabliczek tożsamości żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych(Dz. U. 2008 r. nr 79, poz. 473)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 kwietnia 2007 r.w sprawie kart i tabliczek tożsamości (Dz. U. 2008 r. nr 79, poz. 472)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 kwietnia 2008 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe (Dz. U. 2008 r. nr 77, poz. 459)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dn. 21.04.2008 r.uchylające rozp. w spr. sposobu tworzenia i gromadzenia środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pracowników cywilnych wojska oraz wysokości odpisu na ten fundusz (Dz. U. 2008 r. nr 73, poz.433)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 kwietnia 2008 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie (Dz. U. 2008 r. nr 62, poz. 391)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 kwietnia 2008 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. 2008 r. nr 62, poz. 390)


ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 8 kwietnia 2008 r.w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa (Dz. U. 2008, nr 62, poz. 389)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2 kwietnia 2008 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin (Dz. U.2008 r. nr 61, poz. 381)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 20 marca 2008 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie(Dz. U.2008 r. nr 61, poz. 380)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 marca 2008 r.w sprawie należności pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym skierowanym na naukę za granicą(Dz. U.2008 r. nr 60, poz. 372)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania oraz ubiorów cywilnych żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych żołnierzy zawodowych (Dz. U.2008 r. nr 59, poz. 364)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie przysługującego żołnierzom zawodowym i kandydatom na żołnierzy zawodowych (Dz. U.2008r.nr59,poz.363)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dn.20 marca 2008 r. zm. rozp. w spr. szczeg. zadań pełnomocników ochrony oraz szczeg. wymagań w zakresie ochrony fizycznej jednostek org. podległych Ministrowi ON lub przez niego nadzorowanych (Dz.U. 2008 r. nr 57, poz. 345)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dn. 20 marca 2008 r. w spr. szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych z pomocy w zakresie przekwalifikowania, doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy(Dz.U.2008r.nr.57,poz.344


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 marca 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać wojskowe podziemne zbiorniki do magazynowania paliw płynnych (Dz. U.2008 r. nr 53, poz. 322)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 marca 2008 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia rodzajów specjalistycznych urządzeń, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie szczególnych kwalifikacji (Dz. U.2008 r. nr 53, poz. 321)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 marca 2008 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia urządzeń technicznych podlegających Wojskowemu Dozorowi Technicznemu (Dz. U.2008 r.nr 53 poz. 320)


ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa (Dz.U. 2008 r. nr 53, poz. 313)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie udzielania pomocy żołnierzom zawodowym w związku z pobieraniem przez nich nauki oraz kierowania żołnierzy zawodowych na studia albo naukę w kraju lub za granicą (Dz.U. z 2008 r. nr 59, poz. 362)


ROZPORZ
ĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie słuzby wojskowej zołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych (Dz.U.2008 r. nr 53, poz. 312)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów żołnierzy zawodowych (Dz. U. z dnia 27.03.2008 r. nr 52, poz. 308)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania oraz ubiorów cywilnych żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z dnia 21.03.2008 r. nr 48, poz. 28


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie (Dz. U. z dnia 17.03.2008 r. nr 45, poz. 270)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw służby żołnierzy zawodowych (Dz. U. z dnia 11.03.2008 r. nr 41, poz. 249)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie wykonywania pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej przez żołnierzy zawodowych (Dz. U. z dnia 11.03.2008 r. nr 41, poz. 248)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyjazdów za granicę żołnierzy zawodowych w celach niezwiązanych ze służbą wojskową (Dz. U. z dnia 11.03.2008 r. nr 41, poz. 247)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobist


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród jubileuszowych żołnierzy zawodowych (Dz. U. z dnia 06.03.2008 r. nr 38, poz. 218)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z dnia 06.03.2008 r. nr 38, poz. 217)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 lutego 2008 r. zmieniające rozp. w sprawie utworzenia ambulatoriów - publicznych zakładów opieki zdrowotnej i ambulatoriów z izbą chorych - publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. z dnia 5.03.2008 nr 37,poz.204)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych (Dz. U. z dnia 28.02.2008 r. nr 33, poz. 197)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz. U. z dnia 22.02.2008 r. nr 29, poz. 171)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie (Dz. U. z dnia 22.02.2008 r. nr 29, poz. 170)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2008 r. zm. rozp. w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat, uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy SWW (Dz.U. z dnia 22.02.2008 r. nr


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów, noszenia umundurowania, odznak i oznak wojskowych oraz uzbrojenia przez żołnierzy (Dz.U. z dnia 22.02.2008 r. nr 29, poz. 168)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz.U. z dnia 19.02.2008 r. nr 27, poz. 157)


ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTR
ÓW z dnia 31 stycznia 2008 r. zm. rozp. w sprawie uposażenia zasadniczego i innych należności przysługujących żołnierzom zaw. i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie woj


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których żołnierze zawodowi są zwolnieni od obowiązku noszenia umundurowania i oznak wojskowych (Dz.U. z dnia 13.02.2008 r., nr 23, poz.139)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy czynnej służby wojskowej (Dz.U. z dnia 13.02.2008 r., nr 23, poz. 138)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej (Dz.U. z dnia 13.02.2008 r., nr 23, poz. 137)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia (Dz.U. z dnia 08.02.2008 r., nr 21, poz. 128)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 stycznia 2008 r. zmien. rozp. w sprawie opiniowania żołnierzy zaw. i żołnierzy pełniących służbę kandydacka w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny (Dz.U. z dnia 08.02.2008 r.,nr21,poz.127)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 11 stycznia 2008 r.,nr 4,poz.27)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na wyższy stopień wojskowy osób niepodlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz byłych żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 9 stycznia 2008r. nr 3, poz. 14)