VII - XII 2009 rok

Postępowanie nr 70/ZP/09
Przedmiot zamówienia: Czarter samolotu pasażerskiego dla zabezpieczenia przelotu delegacji Ministra Obrony Narodowej do Uzbekistanu w dniach 21-23 grudnia 2009 r.

Wytwarzający/Odpowiadający: Teresa Andrysiak
Czas wytworzenia: 2009-12-28, godz. 15:10
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2010-01-05 godz. 10:15


Postępowanie nr 68/ZP/09
Przedmiot zamówienia: zakup „maintenance” dla licencji oprogramowana Magic/uniPaaS, usługi wsparcia technicznego w zakresie związanym z oprogramowaniem Magic/uniPaaS oraz dostawę licencji oprogramowania uniPaaS Open Client (z rodziny Magic) wersja 1.8
Klasyfikacja CPV:
48517000-5 - pakiety oprogramowania informatycznego
72250000-2- usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów

termin składania ofert: 26.02.2010r., godz. 11.00

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2010-01-19 godz. 14:00
Udostępniający: Janusz Górski
Czas udostępnienia: 2010-01-19 godz. 16:51
Ostatnia zmiana: 2009-04-16 godz. 12.35 /dodano
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/


Postępowanie nr 67/ZP/09
Przedmiot zamówienia: zakup usługi maintenance dla  oprogramowania ARIS.
Klasyfikacja CPV: 72250000-2  - Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów.

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2009-12-23 godz. 12:00
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2009-12-23 godz. 12:51


Postępowanie nr 66/ZP/09
Przedmiot zamówienia: Usługa modernizacji będącego w posiadaniu resortu obrony narodowej systemu informatycznego PODATEK oraz świadczenia asysty technicznej i konserwacji
Klasyfikacja CPV: 72250000-2 – usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów

Termin składania ofert: 12 stycznia 2010 r., godz. 11:00

Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Czas wytworzenia: 2009-12-18
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2009-12-18 godz. 08:00
Ostatnia zmiana: 2010-01-29 godz. 12.36 /dodano
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/


Postępowanie nr 64/ZP/09
Przedmiot zamówienia: usługa transportu i przechowywania wyposażenia służbowego będącego na wyposażeniu żołnierzy znajdujących się na zaopatrzeniu PZŁ przy JFC HQ Brunssum
Termin składania ofert: 28.01.2010 r., godz. 13:00

Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2010-02-10
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2010-02-10 godz. 13:12
Ostatnia zmiana: 2010-02-24 godz. 09:45 /dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/ 


Postępowanie nr 63/ZP/09
Przedmiot zamówienia: usługa polegającą na utrzymaniu wortalu promocji obronności   www.wojsko-polskie.pl  wraz z przeniesieniem dotychczasowej  jego zawartości i oprogramowania do nowego środowiska hostingowego.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
72415000-2  - usługi hostingowe dla stron WWW; 72243000-0  - usługi programowania;
72413000-8  - usługi w zakresie projektowania stron WWW;
72421000-7  - usługi w zakresie rozwijania internetowych lub intranetowych aplikacji klienckich.
Termin składania ofert: 26 stycznia 2010 r., godz. 11:00

UWAGA!
Zmiana terminu:
Termin składania ofert upływa w dniu 11 lutego 2010 r. o godz. 11:00  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11  lutego 2010 r. o godz. 11:00.

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich
Czas wytworzenia: 2009-12-18
Udostępniający: Janusz Górski
Czas udostępnienia: 2009-12-18, 16:54
Ostatnia zmiana: 2010-03-25 godz. 11:01 /dodano informacja o dokonaniu powtórzenia oceny ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej/
2010-03-03, 13:53 /dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty/


Postępowanie nr 62/ZP/09
Przedmiot zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia obronnego (w formie wykładów, prelekcji, konwersatorium, informacji, zajęć panelowych i in.) dla kierowniczej kadry administracji rządowej i samorządowej w grupach przedstawionych w Programie szkolenia Wyższych Kursów Obronnych na lata 2009-2014.
Klasyfikacja CPV: 80500000 – usługi szkoleniowe

Wytwarzający/Odpowiadający: Teresa Andrysiak
Czas wytworzenia: 2009-12-30, 15:00
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2009-12-31, 10:51


Postępowanie nr 61/ZP/09
Przedmiot zamówienia: Roboty dodatkowe polegające na wykonaniu nadproży drzwiowych, usunięciu kolizji z instalacją elektryczną oraz montażu progów drzwiowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, jako element zamówienia polegającego na wykonaniu zabezpieczenia pożarowego (wykonanie stref i oddzieleń pożarowych) od VI piętra (część) do parteru w budynku Nr 4 i 5 w kompleksie przy Al. Niepodległości 218 w Warszawie (nr sprawy 40/ZP/09);
Klasyfikacja CPV:
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych;
45113000-2 Roboty na placu budowy.

Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Czas wytworzenia: 2009-11-16, godz. 15:00
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2009-11-17 godz. 08:28


Postępowanie nr 60/ZP/09
Przedmiot zamówienia: usługa polegająca na opracowaniu wzoru arkusza opisu stanowisk pracy oraz metody analityczno-punktowej wartościowania stanowisk pracy.
Klasyfikacja CPV:
79131000-1 – usługi w zakresie dokumentów;
79414000-9 – usługi doradcze w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi;
72212000-4 – usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego;
72243000-0 – usługi programowania;
80532000-2 – usługi szkoleniowe w dziedzinie zarządzania;
80510000-2 – usługi szkolenia specjalistycznego.
Termin składania ofert: 25.11.2009 r., godz. 11:00

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert na dzień 30 listopada 2009 r. do godz. 11:00.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30 listopada 2009 r. o godz. 12:00.

Wytwarzający/Odpowiadający: Teresa Andrysiak
Czas wytworzenia: 2009-11-16
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2009-11-16 14:25
Ostatnia zmiana: 2010-01-19, 14.15 / dodano
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/


Postępowanie nr 59/ZP/09
Przedmiot zamówienia: dostawa bonów podarunkowych dla pracowników Ministerstwa Obrony Narodowej
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
30199750-2 talony
Termin składania ofert: 18 listopada 2009 r., godz. 11:00

Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski
Czas wytworzenia: 2009-11-09
Udostępniający: Janusz Górski
Czas udostępnienia: 2009-11-09 godz. 14:07
Ostatnia zmiana: 2009-11-30 godz. 14:05/dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/


Postępowanie nr 58/ZP/09
Przedmiot zamówienia: świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług szkoleniowych w zakresie przeprowadzenia szkolenia Red Hat Linux System Administration oraz szkolenie ZP – PMI – Zarządzanie projektami wg. Standardu PMI/PMBoK.
Klasyfikacja CPV:80531200-7 Usługi szkolenia technicznego


Postępowanie nr 57/ZP/09
Przedmiot zamówienia: Usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń w zakresie konfigurowania i obsługiwania Zintegrowanych Węzłów Teleinformatycznych KTSA przy pomocy modułu programowego KTSA zarządzanie konfiguracją systemu zarządzania KTSA.
Klasyfikacja CPV: 80531200-7 Usługi szkolenia technicznego


Postępowanie nr 56/ZP/09
Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów promocyjnych - teczka managera
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
39294100-0 Artykuły informacyjne i promocyjne
Wymagany termin realizacji: do dnia 10 grudnia 2009 r.
Termin składania ofert: 22 październik 2009 r., godz. 11.00.


Postępowanie nr 55/ZP/09
Przedmiot zamówienia: usługa polegająca na wykonaniu i dostawie materiałów wydawniczych - ogólny folder o Wojsku Polskim.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
79823000-9 Usługi drukowania i dostawy
Wymagany termin realizacji: do dnia 10 grudnia 2009 r.
Termin składania ofert: 22 październik 2009 r., godz. 11.00

 

Uwaga: Zmiana terminu składania ofert na dzień 26 października 2009 r. do godz. 11:00.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26 października 2009 r. o godz. 12:00.


Postępowanie nr 54/ZP/09
Przedmiot zamówienia: dostawa albumów fotograficznych o Polsce w wersji językowej angielskiejeń V piętra budynku nr 5 w kompleksie nr 3575 przy Al. Niepodległości 218 w Warszawie
Klasyfikacja CPV:
36641000-6 artykuły informacyjne i promocyjne.

Termin składania ofert: 15 października  2009r., godz. 11:00


Postępowanie nr 53/ZP/09
Przedmiot zamówienia: remont korytarza na I piętrze oraz pomieszczeń V piętra budynku nr 5 w kompleksie nr 3575 przy Al. Niepodległości 218 w Warszawie
Klasyfikacja CPV:
45000000-7 - roboty budowlane, 45442100-8 - roboty malarskie, 45432114-6 - roboty w zakresie podłóg drewnianych, 45431100-8 - kładzenie terakoty, 45311200-2 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 45317000-2 - inne instalacje elektryczne.

Termin składania ofert: 16 października 2009 r. godz. 11:00
Zamawiający przewiduje wizję lokalną w dniu 6 października 2009 r. o godz. 10:00


Postępowanie nr 52/ZP/09
Przedmiot zamówienia:dostawa dywanów wełnianych, wykładzin oraz chodników.
Klasyfikacja CPV: 39531000-6 Dywany, maty, dywaniki.

Termin składania ofert: 30 września 2009r., godz. 11:00


Postępowanie nr 51/ZP/09
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż klimatyzatorów elektrycznych jako samodzielnych jednostek (zewnętrzny agregat oraz wewnętrzny split).
Klasyfikacja CPV:42512200-0 Ścienne maszyny do konfekcjonowania powietrzaTermin składania ofert: 16 października  2009 r., godz. 11:00
Zamawiający przewiduje wizje lokalne: w dniu 9 października 2009 r. o godz. 9:00 oraz w dniu 12 października 2009 r. o godz. 9:00 w kompleksach przy Al. Niepodległości 218, następnie przy ul. Rakowieckiej 4A i Puławskiej 4/6

Uwaga. Zmiana terminu składania ofert na dzień 20 października 2009 r. do godz. 11:00.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20 października 2009 r. o godz. 12:00.

Dodatkowa wizja lokalna w dniu 16 października 2009 r. o godz. 9:00.

Uwaga: Zmiana terminu składania ofert na dzień 21 października 2009 r. do godz. 11:00.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21 października 2009 r. o godz. 12:00.


Postępowanie nr 50/ZP/09
Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów do wyrobu mebli.
Klasyfikacja CPV:
44191300-8 płyta wiórowe
44191400-9 płyta pilśniowa
03411000-4 drewno iglaste

Termin składania ofert: 25 września 2009 r. , godz. 11:00

Uwaga!
Termin składania ofert został przesunięty na dzień 28 września 2009 r. na godz. 11:00.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28 września 2009 r. o godz. 12:00.


Postępowanie nr 49/ZP/09
Przedmiot zamówienia: modernizacja będących w posiadaniu resortu Obrony Narodowej systemów informatycznych Prosta–C i Podatek oraz świadczenia asysty technicznej i konserwacji – II części.
Klasyfikacja CPV:72250000-2 Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
Termin składania ofert: 15 października 2009 r., godz. 11:00


Postępowanie nr 48/ZP/09
Przedmiot zamówienia: wykonanie i dostawa szaf stalowych na akta
Klasyfikacja CPV:44.42.13.00-0
Termin składania ofert: 29 września 2009 r. , godz. 11:00


Postępowanie nr 47/ZP/09
Przedmiot zamówienia: dostawa mebli biurowych i gabinetowych
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień:
39100000-3 Meble

Termin składania ofert: 2 października 2009 r., godz. 11:00

Uwaga!
Termin składania ofert został przesunięty na dzień 5 października 2009 r. na godz. 11:00.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 5 października 2009 r. o godz. 12:00.


Postępowanie nr 46/ZP/09
Przedmiot zamówienia: czarter samolotu pasażerskiego w dniach 2-3 września 2009 r.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień: 
60423000-9

Postępowanie nr 45/ZP/09
Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż  "zespołu  prądotwórczego" kontenerowego o mocy nie niższej niż 1000 KVA w kompleksie nr 3637 Warszawa, ul. Rakowiecka 4a.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
31682530-4 - awaryjne urządzenia energetyczne

Termin składania ofert: 14 października 2009 r. godz. 11:00

Zamawiający przewiduje wizje lokalne w dniach 9 września 2009 r. o godz. 11.00 oraz 10 września 2009 r. o godz. 11.00.


Postępowanie nr 44/ZP/09
Przedmiot zamówienia: Roboty budowlane polegające na remoncie pokrycia dachowego budynku nr 727, przy ul. Puławskiej 4/6 w Warszawie.
Klasyfikacja CPV:
45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych,
45223220-4 - Roboty zadaszeniowe,
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

Termin składania ofert: 22 września 2009 r. godz. 11:00

Zamawiający przewiduje wizję lokalną w dniu 15 września 2009 r. o godz. 10.00

Postępowanie nr 42/ZP/09
Przedmiot zamówienia: Usługa polegającą na opracowaniu i wykonaniu koncepcji techniczno-graficznej dwóch książek oraz ich druku.
Klasyfikacja CPV:
79800000-2 Usługi drukowania i powiązane
79823000-9 Usługi drukowania i dostawy

Termin składania ofert: 1.09.2009 r., godz. 11:00 

 


Postępowanie nr 41/ZP/09
Przedmiot zamówienia: dostawa upominków okolicznościowych - VI części:
Część I - Obrazki i plakiety okolicznościowe
Część II - Bryły ozdobne ze szkła
Część III - Znaczki emaliowane
Część IV - Przycisk do papieru
Część V - Albumy
Część VI - Tłoczony medal metalowy w etui

Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
39294100-0 Artykuły informacyjne i promocyjne
Termin składania ofert: 10.08.2009 r., godz. 11.00.

 

 


Postępowanie nr 40/ZP/09
Przedmiot zamówienia: roboty budowlane polegające wykonaniu zabezpieczenia pożarowego (wykonaniu stref i oddzieleń pożarowych) od VI piętra (części) do parteru w budynku Nr 4 i 5 w kompleksie przy Al. Niepodległości 218 w Warszawie
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
CPV 45400000-1 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.
CPV 45113000-2 – roboty na placu budowy

Termin składania ofert: 13.08.2009 r., godz. 11.00.

Zamawiający przewiduje wizję lokalną na placu budowy w dniu 6 sierpnia 2009 r. o godz. 10:00

 

 


Postępowanie nr 39/ZP/09Przedmiot zamówienia: świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu warsztatów - szkoleń pozwalających na poznanie rozwiązań SAP oraz skonfigurowanie systemu SAP ERP 6.0. w obszarze rachunkowości budżetowej
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień:  CPV:  80531200-7 Usługi szkolenia technicznego

 

 


Postępowanie nr 38/ZP/09
Przedmiot zamówienia: Usługa polegająca na przeprowadzeniu warsztatów - szkoleń w zakresie procesów planowania rzeczowego.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień:  CPV:  80.53.12.00-7

 

 


Postępowanie nr 37/ZP/09
Przedmiot  zamówienia: Roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu korytarza na poziomie suteryny w budynku Nr 8 w kompleksie Nr 3575 przy Al. Niepodległości 218 w Warszawie
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45000000-7 – roboty budowlane,
45442100-8 – roboty malarskie,
45421111-5 – instalowanie framug drzwiowych,
45421131-1 – instalowanie drzwi,
45431100-8 – kładzenie terakoty,
45311200-2 – roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Termin składania ofert: 05.08.2009 r., godz.11.00


Zamawiający przewiduje wizję lokalną na placu budowy w dniu 28 lipca 2009 r. o godz. 10:00

 

 


Postępowanie nr 36/ZP/09
Przedmiot zamówienia: usługa polegająca na przeprowadzeniu warsztatów-szkoleń w zakresie modelowania procesów logistycznych resortu obrony narodowej w narzędziu ARIS
Klasyfikacja CPV:
80531200-7 Usługi szkolenia technicznego

 

 


Postępowanie nr 35/ZP/09
Przedmiot zamówienia: dostawa artykułów biurowych
Klasyfikacja CPV:
19000000-6 Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
24900000-3 Produkty chemiczne wysokowartościowe i różne
30190000-7 Różny sprzęt i artykuły biurowe
37800000-6  Wyroby rękodzielnicze i artystyczne
39240000-6 Wyroby nożownicze
44400000-4 Różne produkty gotowe i elementy z nimi związane
Termin składania ofert: 2009-07-03 godz.11.00

Uwaga!
Termin składania ofert został przesunięty na dzień 6 lipca 2009 r. do dodz. 11:00.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 6 lipca o godz. 12:00.

 


Postępowanie nr 18/ZP/09
Przedmiot zamówienia: Usługa transportu i przechowywania mienia (Brunssum)
Klasyfikacja CPV:
60122150-5 Usługi transportowe przy użyciu meblowozów;
63122000-0 Usługi magazynowania