2013 r.

 ROZPORZĄDZENIA

DZIENNIK USTAW 2013 ROK


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowego umundurowania, uzbrojenia i wyposażenia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej (Dz.U. 2013 r., poz. 1546)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ćwiczeń wojskowych (Dz.U. 2013 r., poz. 1539)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ  z dnia 27 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania oraz unieważniania przydziałów mobilizacyjnych żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką (Dz.U. 2013 r., poz. 1535)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ  z dnia 25 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wewnętrznych służb ochrony działających na terenach jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej (Dz.U. 2013 r., poz. 1533)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ  z dnia 13 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe (Dz.U. 2013 r., poz. 1532)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego równoważnika pieniężnego oraz kwoty na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie (Dz.U. 2013 r., poz. 1531)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej (Dz.U. 2013 r., poz. 1526)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych (Dz.U. 2013 r., poz. 1519)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Komisji do rozpatrywania roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez wojska obce (Dz.U. 2013 r., poz. 1518)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu odbywania zasadniczej służby wojskowej (Dz.U. 2013 r., poz. 1509)
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego (Dz.U. 2013 r., poz. 1506)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie produkcji, wytwarzania, przetwarzania, zużycia, nabywania, gromadzenia, przechowywania, zbywania, przekazywania i używania toksycznych związków chemicznych i ich prekursorów (Dz.U. 2013 r., poz. 1502)ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I MINISTRA OBRONY NARODOWEJ  z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2014 r. (Dz.U. 2013 r., poz. 1491)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz.U. 2013 poz. 1461)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkół podoficerskich (Dz.U. 2013 r., poz. 1415)


Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie mianowania na stopnie wojskowe  (Dz.U. 2013 r.,  poz. 1284)

Załącznik do obwieszczenia - jednolity tekst rozporządzenia


Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz.U. 2013 r.,  poz. 1333)


OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie zasad i trybu nadawania medalu „Za zasługi dla obronności kraju” oraz wzoru odznaki tego medalu i sposobu jego noszenia (Dz.U. 2013 r., poz. 1224)

Załącznik do obwieszczenia - jednolity tekst rozporządzenia


ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 września 2013 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2014 r. na rzecz obrony państwa (Dz.U. 2013 r., poz. 1189)


OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz.U. 2013 r., poz. 1151)

Załącznik do obwieszczenia - jednolity tekst rozporządzenia


OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie utworzenia, przekształcenia i zniesienia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców (Dz.U. 2013 r., poz. 1118)

Załącznik do obwieszczenia - jednolity tekst rozporządzenia 


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dn. 21 sierpnia 2013 r. w sprawie sposobu dokumentowania kontroli operacyjnej przez Żandarmerię Wojskową (Dz.U. 2013 r., poz. 1071)


Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby przygotowawczej (Dz.U. 2013 r., poz. 1026)


Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej (Dz.U. 2013 r., poz. 925)

Załącznik do obwieszczenia - jednolity tekst rozporządzenia


Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie sposobu używania znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2013 r., poz. 875)

Załącznik do obwieszczenia - jednolity tekst rozporządzenia


Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie służby przygotowawczej (Dz.U. 2013 r., poz. 812)

Załącznik do obwieszczenia - jednolity tekst rozporządzenia


ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Finansów oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny (Dz.U. 2013 r., poz. 807)


Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego (Dz.U. 2013 r., poz. 736)

Załącznik do obwieszczenia - jednolity tekst rozporządzenia


Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. 2013 r., poz. 735)

Załącznik do obwieszczenia - jednolity tekst rozporządzenia


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie wyznaczenia organów wojskowych sprawujących nadzór nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi (Dz.U. 2013 r., poz. 698)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz organizacji Wojskowego Dozoru Technicznego (Dz.U. 2013 r., poz. 651)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddelegowania funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Kontrwywiadu Wojskowego (Dz.U. 2013 r., poz. 588)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu wykonywania nadzoru w zakresie czynnej służby wojskowej żołnierzy pełniących służbę w sądach wojskowych (Dz.U. 2013 r., poz. 587 )


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U. 2013 r., poz. 575)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego (Dz.U. 2013 r., poz. 535)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ  z dnia 14 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz.U. 2013 r., poz. 466)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie współpracy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej z organami wojskowymi sprawującymi nadzór nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi (Dz.U. 2013 r., poz. 464)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ  z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie trybu i sposobu odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza będącego żołnierzem w czynnej służbie wojskowej oraz pełniącego służbę lub zatrudnionego w podmiocie leczniczym utworzonym przez Ministra Obrony Narodowej (Dz.U. 2013 r., poz. 401)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ  z dnia 8 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe (Dz.U. 2013 r., poz. 378)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie określenia wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie przysługującego żołnierzom zawodowym i kandydatom na żołnierzy zawodowych (Dz.U. 2013 r., poz. 358)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi (Dz.U. 2013 r., poz. 340)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie (Dz.U. 2013 r., poz. 250)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodnych (Dz.U. 2013 r., poz. 214)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRów OBRONY NARODOWEJ oraz TRANSPORTU, BUDOWNICTWA i GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie współpracy Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego z Państwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych (Dz.U. 2013 r., poz. 187)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa (Dz.U. 2013 r., poz. 136)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad planowania i prowadzenia gospodarki finansowej oraz działalności inwestycyjnej sądów wojskowych (Dz.U. 2013 r., poz. 36)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie zniesienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy, Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Elblągu i Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Zielonej Górze oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U. 2013 r., poz. 14)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie izb zatrzymań (Dz.U. 2013 r., poz. 1)