2012 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa
(Dz.U. 2012 r., poz. 1549)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych (Dz.U. 2012 r., poz. 1516)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o inwalidztwie żołnierzy zawodowych, żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej oraz emerytów i rencistów wojskowych, a także właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach(Dz.U. 2012 r., poz. 1504)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie umundurowania oraz wyekwipowania żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz.U. 2012 r., poz. 1502)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz.U. 2012 r., poz. 1481)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz.U. 2012 r., poz. 1477)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej (Dz.U. 2012 r., poz. 1405)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJz dnia 2 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia niewydane w naturze (Dz.U. 2012 r., poz. 1404)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie sposobu i trybu wydawania zezwoleń wojskowych na przejazd drogowy oraz sposobu organizacji i oznakowania kolumn pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r., poz. 1368)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz związku śmierci żołnierzy ze służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby (Dz.U. 2012 r., poz. 1366)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie warunków krajowego przewozu towarów niebezpiecznych środkami transportu należącymi do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub środkami transportu, za które Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej są odpowiedzialne (Dz.U. 2012 r., poz. 1364)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2013 r. (Dz.U. 2012 r., poz. 1358)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 października 2012 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych oznaczonych symbolem OTC, wyrobów medycznych i wyposażenia wyrobów medycznych wydawanych bezpłatnie (Dz.U. 2012 r., poz. 1266)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 września 2012 r. w sprawie wydawania zezwoleń wojskowych na przejazd drogowy pojazdów przewożących towary niebezpieczne (Dz.U. 2012 r., poz. 1257)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ  z dnia 23 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego (Dz.U. 2012 r., poz. 1211)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 września 2012 r. w sprawie warunków przewozu osób pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r., poz. 1094)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 września 2012 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych (Dz.U. 2012 r., poz. 1075)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Kontrwywiadu Wojskowego (Dz.U. 2012 r., poz. 1073)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 września 2012 r. w sprawie uprawnień osób kierujących pojazdami specjalnymi i pojazdami przeznaczonymi do celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r., poz. 1071)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Wywiadu Wojskowego (Dz.U. 2012 r., poz. 1062)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie norm wyżywienia i przypadków, w których funkcjonariusz Służby Kontrwywiadu Wojskowego otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie (Dz.U. 2012 r., poz. 1035)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie osób, w stosunku do których Żandarmeria Wojskowa wykonuje czynności ochronne, oraz zakresu i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Biurem Ochrony Rządu (Dz.U. 2012r., poz. 1021)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ  z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości (Dz.U. 2012 r., poz. 1013)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie zakresu i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej ze Służbą Kontrwywiadu Wojskowego, Służbą Wywiadu Wojskowego, wojskowymi organami porządkowymi oraz z dowódcami jednostek wojskowych i dowódcami (komendantami) garnizonów (Dz.U. 2012 r., poz. 880)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie wzoru upoważnienia do udostępnienia żołnierzom Żandarmerii Wojskowej danych osobowych uzyskanych przez uprawnione organy, służby i instytucje państwowe w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych lub prowadzenia kontroli operacyjnej (Dz.U. 2012 r., poz. 876)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie nadzoru nad jednostkami badawczymi i jednostkami certyfikującymi (Dz.U. 2012 r., poz. 847)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa (Dz.U. 2012 r., nr 846)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa wykonywania prac podwodnych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej (Dz.U. 2012 r., poz. 810)


ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatku wyrównawczego dla żołnierzy zawodowych pełniących zawodową służbę wojskową na stanowiskach sędziów sądów wojskowych oraz asesorów i prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U. 2012 r., poz. 786)


ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wykazu stanowisk sędziów sądów wojskowych oraz sędziów Departamentu Sądów Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości, równorzędnych ze stanowiskami sędziów sądów powszechnych oraz stanowiskami sędziów delegowanych do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości (Dz.U. 2012 r., poz. 785)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie wzoru i opisu pozwolenia wojskowego, a także trybu jego wydawania (Dz.U. 2012 r., poz. 771)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji oraz działania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego (Dz.U. 2012 r., poz. 724)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJz dnia 21 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (Dz.U. 2012 r., poz. 720)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz.U. 2012 r., poz. 704)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe (Dz.U. 2012 r., poz. 665)


ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA OBRONY NARODOWEJ  z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych (Dz.U. 2012 r., poz. 623)


ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA OBRONY NARODOWEJ  z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie refundacji kosztów ponoszonych przez Ministra Obrony Narodowej związanych z działalnością Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego (Dz.U. 2012 r., poz. 609)


ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie (Dz.U. 2012 r., poz. 607)


ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania oraz wyekwipowania żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz.U. 2012 r., poz. 606)


ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA OBRONY NARODOWEJ  z dnia 15 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz emerytów i rencistów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego (Dz.U. 2012 r., poz. 558)


ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA OBRONY NARODOWEJ  z dnia 2 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz.U. 2012 r., poz. 548)


ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA OBRONY NARODOWEJ  z dnia 25 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców (Dz.U. 2012 r., poz. 533)


ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu nadawania medalu „Za zasługi dla obronności kraju” oraz wzoru odznaki tego medalu i sposobu jego noszenia (Dz.U. 2012 r., poz. 519)


ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA OBRONY NARODOWEJ  z dnia 19 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego (Dz.U. 2012 r., poz. 504)


ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania obowiązku meldunkowego przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej (Dz.U. 2012 r.,poz. 442)


ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przydzielania jednostek zmilitaryzowanych (Dz.U. 2012 r., poz. 359)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie monitorowania realizacji świadczeń opieki zdrowotnej weteranów poszkodowanych-żołnierzy (Dz.U.2012 r., poz. 351)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne stosowane w leczeniu urazów i chorób nabytych przez weterana poszkodowanego-żołnierza podczas wykonywania zadań poza granicami państwa (Dz.U. 2012 r., poz. 342)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w produkty lecznicze stosowane u uprawnionego żołnierza lub pracownika (Dz.U. 2012 r., poz. 340)


ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym (Dz.U. 2012 r., poz. 339)


ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi-żołnierzowi lub weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi oraz najbliższym członkom jego rodziny (Dz.U. 2012 r., poz. 291)


ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania wyjściowego weteranów poszkodowanych-żołnierzy (Dz.U. 2012 r., poz. 289)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wzoru legitymacji weterana i weterana poszkodowanego oraz trybu ich wydania, wymiany lub zwrotu (Dz.U. 2012 r., poz. 229)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie wzoru legitymacji członka Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego oraz upoważnienia dla osób korzystających z uprawnień członka Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego (Dz.U. 2012 r., poz. 226) 


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej (Dz.U. 2012 r., poz. 223)


ROZPORZĄDZENIE  RADY MINISTRÓW z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla interfejsów umożliwiających wykonywanie zadań i obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego (Dz.U. 2012 r., poz. 200)


ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA OBRONY NARODOWEJ  z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej na działalność kulturalną prowadzoną przez jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej (Dz.U. 2012 r., poz. 195)


ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin (Dz.U. 2012 r., poz. 194)


ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów oraz w środkach przewozu osób podlegających Ministrowi Obrony Narodowej (Dz.U. 2012 r., poz. 193)


ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi pomocy finansowej na naukę (Dz.U. 2012 r.,  poz. 187)


ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA OBRONY NARODOWEJ  z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie określenia składu konwentu uczelni zawodowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej (Dz.U. 2012 r., poz. 154)


ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA OBRONY NARODOWEJ  z dnia 6 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu używania znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r., poz. 152)


ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz.U. 2012 r., poz. 117)


ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz.U. 2012 r., poz. 107)


ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania zapomóg weteranom-żołnierzom lub weteranom poszkodowanym-żołnierzom oraz sposobu tworzenia funduszu na zapomogi (Dz.U. 2012 r., poz. 105)


ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej (Dz. U. 2012 r., poz.72)


ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. 2012 r., poz.57)


ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. 2012 r., poz.51)


ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia liczby sędziów w sądach wojskowych (Dz. U. 2012 r., poz.13)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby przygotowawczej (Dz.U. 2012 r., poz. 6)