Zadania

ZADANIA MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej określa Ministra Obrony Narodowej naczelnym organem administracji państwowej w dziedzinie obronności państwa. Kieruje on resortem Obrony Narodowej, w tym przede wszystkim całokształtem działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Przygotowuje projekty założeń obronnych państwa oraz sprawuje ogólne kierownictwo w sprawach wykonywania powszechnego obowiązku obrony.

Konstytucja RP przyznaje Ministrowi Obrony Narodowej prawo realizacji uprawnień prezydenta w zakresie zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi w czasie pokoju.

W zakresie odpowiedzialności urzędu Ministra Obrony Narodowej znajduje się m.in.:

  • kierowanie w czasie pokoju całokształtem działalności sił zbrojnych; przygotowywanie założeń obronnych państwa, w tym propozycji dotyczących rozwoju i struktury sił zbrojnych;
  • realizowanie generalnych założeń, decyzji i wytycznych Rady Ministrów w zakresie obrony państwa;
  • sprawowanie, w zakresie powierzonym przez Radę Ministrów, ogólnego nadzoru nad realizacją zadań obronnych przez organy administracji państwowej, instytucje państwowe, samorządy, podmioty gospodarcze itp.;
  • sprawowanie ogólnego kierownictwa w sprawach wykonywania powszechnego obowiązku obrony; zawieranie umów międzynarodowych, wynikających z decyzji Rady Ministrów, dotyczących udziału polskich kontyngentów wojskowych w międzynarodowych misjach pokojowych i akcjach humanitarnych oraz ćwiczeń wojskowych prowadzonych wspólnie z innymi państwami lub organizacjami międzynarodowymi.

Minister ON kieruje działalnością resortu obrony i sił zbrojnych bezpośrednio oraz przy pomocy szefa Sztabu Generalnego WP, sekretarza lub sekretarzy stanu i podsekretarzy stanu.

Minister sprawuje nadzór nad:

  • gospodarką finansową;
  • polityką kadrową;
  • jednostkami kontroli gospodarczo-finansowej;
  • jednostkami kontroli wyszkolenia i gotowości bojowej sił zbrojnych;
  • działalnością obsługi prawnej;
  • kontaktami międzynarodowymi;
  • duszpasterstwem wojskowym.

Minister ON wykonuje swoje statutowe zadania przy pomocy Ministerstwa Obrony Narodowej. Od stycznia 2007 roku obowiązuje nowa struktura organizacyjna MON, która prezentuje się w następujący sposób.

WŁAŚCIWOŚCI KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH MON

Sekretariat Ministra Obrony Narodowej

Sekretariat Ministra organizuje i bezpośrednio obsługuje pracę Ministra, w tym nadzoruje procedury protokolarne, organizuje i realizuje zadania wynikające z kontaktów Ministra z Prezydentem RP, Sejmem RP, Senatem RP, Radą Ministrów i ich organami oraz zadania wewnątrzresortowe Ministra, wynikające z odrębnych przepisów, a także koordynuje prace nad przygotowaniem koncepcji, ocen i analiz, sporządza syntetyczne opracowania i wnioski w sprawach zleconych przez Ministra.

Departament Administracyjny

Departament Administracyjny obsługuje logistycznie Ministerstwo, a także przygotowuje projekt budżetu Ministerstwa, wykonuje funkcję dysponenta głównego jako dysponenta środków budżetowych trzeciego stopnia, prowadzi rachunkowość, sprawy kompetencyjne i etatowe, normuje i doskonali proces planowania oraz sprawozdawczości z działalności Ministerstwa, prowadzi sprawy kadrowe i politykę zarządzania zasobami ludzkimi w stosunku do pracowników oraz zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy w Ministerstwie.

Departament Budżetowy

Departament Budżetowy kształtuje budżet resortu, rachunkowość oraz system finansowania jednostek organizacyjnych resortu. Odpowiada za organizację służby finansowej w resorcie oraz za współpracę z właściwymi organami budżetowymi i ekonomicznymi NATO i UE.

Departament Infrastruktury

Departament Infrastruktury jest właściwy w zakresie realizacji zadań związanych z zarządzaniem nieruchomościami w zakresie zastrzeżonym dla Ministra Obrony Narodowej, opracowywania projektów aktów
prawnych, norm i analiz z obszaru infrastruktury wojskowej oraz ochrony środowiska oraz organizowania i nadzorowania realizacji prac związanych z budową nowej siedziby Ministerstwa

Departament Kadr

Departament Kadr nadzoruje i planuje przebieg służby wojskowej żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych, kształtuje resortowy system uposażeń żołnierzy, a także kieruje bieżącą działalnością kadrową w resorcie.

Departament Kontroli

Departament Kontroli planuje, koordynuje, organizuje i prowadzi działalność kontrolną w resorcie oraz analizuje jej wyniki. Informuje Ministra o stopniu utrzymania zdolności operacyjnej wojsk, przygotowania jednostek organizacyjnych do działania w składzie NATO i w ramach UE oraz gospodarowaniu majątkiem resortu i wykorzystywaniu przydzielonego budżetu.

Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego

Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego kształtuje politykę naukową i naukowo-techniczną, koordynuje realizację badań naukowych i Wymagań Długoterminowych dla Rzeczypospolitej Polskiej (RP) z obszaru techniki i technologii obronnych, a także wskazuje kierunki rozwoju zaplecza naukowo-badawczego resortu i wyższego szkolnictwa wojskowego oraz wykonuje w imieniu Ministra nadzór, o którym mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm).

Departament Ochrony Informacji Niejawnych

Departament Ochrony Informacji Niejawnych koordynuje i nadzoruje realizację zadań dotyczących ochrony informacji niejawnych oraz ochrony obiektów przez piony ochrony jednostek organizacyjnych. Sprawuje funkcje kontrolne w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz obiektów wojskowych, określa generalne, organizacyjne i techniczne wymagania dla systemów służących do ochrony tych informacji oraz ochrony obiektów jednostek organizacyjnych. Realizuje zadania związane z zapewnieniem obsługi kancelaryjnej komórek organizacyjnych.

Departament Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego

Departament Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego określa założenia, cele i zadania polskiej polityki obronnej i bezpieczeństwa w aspekcie międzynarodowym. Opracowuje wytyczne w odniesieniu do prezentowania polityki obronnej państwa zarówno w międzynarodowych kontaktach bilateralnych, jak i multilateralnych, ze szczególnym uwzględnieniem NATO oraz UE. Przygotowuje analizy, prognozy, plany i wnioski w odniesieniu do międzynarodowych aspektów polityki obronnej i bezpieczeństwa. Uczestniczy w procesach planowania obronnego NATO i UE.

Departament Polityki Zbrojeniowej

Departament Polityki Zbrojeniowej wspiera w zakresie merytorycznym działalność pionu Sekretarza Stanu w MON, (potocznie zwanego pionem uzbrojenia i modernizacji) opracowuje analizy i przygotowuje opinie zapewniające optymalizację, transparentność i obiektywność procesów decyzyjnych, inicjuje i harmonizuje procesy kształtowania systemu pozyskiwania sprzętu wojskowego (SpW), współuczestniczy w koordynacji przedsięwzięć związanych z realizacją procesu modernizacji technicznej SZ RP oraz realizacją przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju programów/projektów rozwojowych z obszaru obronności państwa, realizuje przedsięwzięcia z obszaru współpracy z przemysłem krajowym i zagranicznym, koordynuje przedsięwzięcia dotyczące uczestnictwa resortu w przedsięwzięciach i programach Europejskiej Agencji Obrony, Sojuszu Północnoatlantyckiego, Konferencji Krajowych Dyrektorów Uzbrojenia, w wymiarze współpracy dwustronnej jak i z wieloma partnerami zagranicznymi, w zakresie właściwości pionu Sekretarza Stanu w MON, inicjuje i realizuje działania dla ustanawiania i utrzymania potencjału przemysłu obronnego dla wsparcia produkcji, rozwoju i cyklu życia systemów uzbrojenia i SpW na potrzeby SZ RP.
Departament wykonuje, w imieniu Ministra, czynności organu założycielskiego w stosunku do przedsiębiorstw państwowych oraz jednostki bezpośredniego nadzoru w stosunku do instytutów badawczych, czynności w zakresie uprawnień majątkowych Skarbu Państwa w spółkach powstałych w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych.

Departament Prasowo-Informacyjny

Departament Prasowo-Informacyjny planuje i koordynuje politykę informacyjną resortu, określa jej priorytety i kierunki, tworzy warunki do zaspokajania informacyjnych potrzeb społeczeństwa, współdziała ze środkami masowej informacji i buduje wzajemnie korzystne relacje, opracowuje i wdraża zasady polityki informacyjnej w czasie pokoju, kryzysu i wojny, informuje opinię publiczną - poprzez media - o sprawach wojska i obronności państwa, a kierownictwo resortu o społecznym odbiorze działań resortu oraz problematyce związanej z obronnością i bezpieczeństwem państwa.

Departament Prawny

Departament Prawny zapewnia pomoc prawną w resorcie, w tym opiniuje pod względem prawnym i redakcyjnym projekty aktów prawnych oraz umów międzynarodowych zawieranych w bieżącej działalności resortu, opracowuje projekty aktów prawnych oraz umów międzynarodowych przygotowywanych przez inne organy państwowe, udziela porad i sporządza opinie prawne, zapewnia zastępstwo prawne oraz sprawuje merytoryczny nadzór nad świadczeniem pomocy prawnej w resorcie.

Departament Spraw Socjalnych

Departament Spraw Socjalnych realizuje zadania związane z wojskowym systemem emerytalnym, koordynuje proces planowania i realizacji budżetu wojskowych biur emerytalnych, opracowuje rozwiązania w zakresie świadczeń socjalnych, organizuje wypoczynek krajowy i zagraniczny, nadzoruje i organizuje system rekonwersji kadr, organizuje współpracę ze związkami zawodowymi pracowników wojska, opracowuje kierunki polityki zatrudnieniowo-płacowej pracowników wojska oraz nadzoruje jej realizację, koordynuje działania na rzecz poprawy warunków pracy i służby, a także nadzoruje przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (służby) oraz działalność służby bhp w jednostkach organizacyjnych resortu, z zastrzeżeniem § 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 6.

Departament Strategii i Planowania Obronnego

Departament Strategii i Planowania Obronnego przygotowuje projekty założeń kształtujących system obronny państwa oraz projekty decyzji i wytycznych Rady Ministrów dotyczące obrony państwa i organizacji systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym. Realizuje zadania Ministra w zakresie strategii i planowania obronnego, koordynacji realizacji zadań obronnych wykonywanych przez organy administracji publicznej, przedsiębiorców i inne podmioty oraz przygotowań obronnych w pozamilitarnej części systemu obronnego państwa i militaryzacji — w czasie pokoju, kryzysu i wojny.

Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych

Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych jest właściwy w zakresie organizacji współpracy międzynarodowej resortu, a w szczególności: wojskowej współpracy dwu i wielostronnej, realizacji zadań związanych z udziałem przedstawicieli resortu w misjach organizacji międzynarodowych, protokolarnego zabezpieczenia międzynarodowych kontaktów osób, o których mowa w § 4 ust. 1, weryfikacji międzynarodowych porozumień dotyczących kontroli zbrojeń, organizowania i kierowania działalnością ataszatów obrony przy przedstawicielstwach dyplomatycznych RP, a także reprezentowania resortu w stosunku do korpusu attache obrony akredytowanych w RP, oraz utrzymywania kontaktów resortu z Ministerstwem Spraw Zagranicznych.

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Departament Wychowania i Promocji Obronności jest właściwy w zakresie: analizowania, programowania i realizowania zadań wychowawczych, dyscypliny wojskowej, profilaktyki psychologicznej, edukacji obywatelskiej, działalności kulturalno-oświatowej, promocji obronności w kraju i poza jego granicami, współdziałania z instytucjami państwowymi, organami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi w dziedzinie tworzenia obywatelskiego zaplecza systemu obronności, monitorowania i analizowania społecznych problemów służby, organizowania szkoleń dla żołnierzy zawodowych i pracowników wojska w zakresie doskonalenia zawodowego w obszarze: działalności wychowawczej, kształtowania dyscypliny, psychoprofilaktyki i kultury oraz promocji obronności.

SZTAB GENERALNY WOJSKA POLSKIEGO

Zarząd Organizacji i Uzupełnień - P1

Zarząd Organizacji i Uzupełnień - P1 jest właściwy w sprawach organizacji i uzupełnień Sił Zbrojnych, a w szczególności w zakresie opracowywania projektów zarządzeń (decyzji) organizacyjnych Ministra i dokumentów etatowych dla komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych, aktów prawnych regulujących powszechny obowiązek obrony i działalność organizacyjno-kompetencyjną w resorcie, planowania uzupełnień pokojowych i mobilizacyjnych, funkcjonowania terenowych organów administracji wojskowej oraz administrowania zasobami osobowymi i rzeczowymi, a także realizacji kompetencji kadrowych i dyscyplinarnych Szefa SG WP.

Zarząd Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2

Zarząd Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2 jest właściwy w zakresie gromadzenia informacji o militarnych zagrożeniach bezpieczeństwa państwa, w tym: ocen środowiska geograficznego, zabezpieczenia geograficznego i hydrometeorologicznego Sił Zbrojnych, a także organizowania systemów rozpoznania wojskowego, walki elektronicznej, geografii wojskowej i działań psychologicznych, określania głównych kierunków ich funkcjonowania i rozwoju oraz planowania, organizowania, koordynowania działań i wykorzystania tych systemów w Siłach Zbrojnych.

Zarząd Planowania Operacyjnego - P3

Zarząd Planowania Operacyjnego - P3 jest właściwy w zakresie strategicznego planowania rozwinięcia i użycia Sił Zbrojnych w okresie pokoju, kryzysu i wojny, w szczególności w sojuszniczych i narodowych operacjach połączonych oraz udziału w misjach wielonarodowych, a także określania potrzeb mobilizacyjnych, zdolności operacyjnych, wielkości, struktury i wyposażenia Sił Zbrojnych oraz operacyjnego przygotowania obszaru kraju i wsparcia Sił Zbrojnych przez pozamilitarną część systemu obronnego państwa.

Zarząd Planowania Logistyki - P4

Zarząd Planowania Logistyki - P4 jest właściwy w zakresie logistyki, głównych kierunków rozwoju oraz wypracowywania modelu organizacyjno-funkcjonalnego logistyki resortu w czasie pokoju, kryzysu i wojny oraz sposobu realizacji zadań wsparcia logistycznego w wymiarze narodowym i wielonarodowym. Jest organizatorem systemu logistycznego resortu. Koordynuje całość problematyki w ramach realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza oraz państwa wysyłającego (HNS), jak również opracowywania programu mobilizacji gospodarki w państwie.

Zarząd Planowania Strategicznego - P5

Zarząd Planowania Strategicznego - P5 jest właściwy w zakresie strategicznego planowania i programowania rozwoju Sił Zbrojnych, wypracowania założeń i przedsięwzięć dyslokacyjnych, koordynowania przedsięwzięć związanych z udziałem Sił Zbrojnych w cyklu planowania obronnego NATO, planowania wdrażania Celów Sił Zbrojnych NATO i Wymagań Długoterminowych dla RP, opracowywania „Odpowiedzi RP na Kwestionariusz Planowania Obronnego NATO (DPQ) i UE”, a także monitorowania wdrażania rozwiązań transformacyjnych Sił Zbrojnych oraz wdrażania narodowego modelu transformacji, w tym monitorowanie procesu ich funkcjonowania.

Zarząd Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności - P6

Zarząd Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności - P6 jest właściwy w zakresie planowania i organizacji systemu dowodzenia i kierowania w czasie: pokoju, kryzysu i wojny, w tym jego funkcjonalnego powiązania z systemami kierowania bezpieczeństwem państwa, a także określania wymagań operacyjnych dla systemów teleinformatycznych i infrastruktury telekomunikacyjnej.

Zarząd Szkolenia - P7

Zarząd Szkolenia - P7 jest właściwy w zakresie strategicznego szkolenia Sił Zbrojnych, w tym: koordynowania opracowywania doktryn operacji połączonych, planowania i koordynowania udziału jednostek wojskowych w ćwiczeniach międzynarodowych oraz odpłatnego wykorzystania poligonów i obiektów wojskowych, wytyczania zasadniczych kierunków, celów, zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w resorcie, a także upowszechniania doświadczeń i wniosków z prowadzonych ćwiczeń i operacji wojskowych.

Zarząd Planowania Rzeczowego - P8

Zarząd Planowania Rzeczowego - P8 jest właściwy w zakresie planowania rzeczowego w obszarze modernizacji technicznej, inwestycji budowlanych, remontów nieruchomości i zamierzeń inwestycyjnych realizowanych w ramach Programu Inwestycji NATO (NSIP) oraz zakupu środków materiałowych dla Sił Zbrojnych.

Biuro Koordynacyjne

Biuro Koordynacyjne jest właściwe w zakresie koordynowania działalności planistycznej, kontrolnej, wydawniczej w Siłach Zbrojnych i Sztabie Generalnym WP oraz działalności bieżącej w Sztabie Generalnym WP.

BIURA W RAMACH MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

Biuro do spraw Procedur Antykorupcyjnych

Biuro do spraw Procedur Antykorupcyjnych jest właściwe w zakresie zapobiegania zjawiskom korupcyjnym w resorcie.

Biuro Audytu Wewnętrznego

Biuro Audytu Wewnętrznego jest właściwe w zakresie niezależnego badania systemów zarządzania i kontroli w Ministerstwie.

Biuro Skarg i Wniosków

Biuro Skarg i Wniosków jest właściwe w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków kierowanych do Ministra.