Działalność lobbingowa

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA W PROCESIE STANOWIENIA PRAWA

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa proces stanowienia prawa (Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1414) proces tworzenia aktów prawnych o randze ustawy i rozporządzenia ma być jawny i przejrzysty na każdym etapie ich powstawania.

W związku z powyższym na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych ministerstw udostępnia się informacje o zgodnej z prawem działalności skierowanej na uczestnictwo w procesie stanowienia prawa.

Działalność tą określa się mianem "działalności lobbingowej", przez którą rozumie się każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi, zmierzające do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa.(art. 2 ust. 1 ustawy)

Działalność ta może przybrać formę "zawodowej działalności lobbingowej", którą cechuje to, że jest  prowadzona na rzecz osób trzecich w celu uwzględnienia w procesie stanowienia prawa interesów tych osób oraz jej zarobkowy charakter.

Lobbing mogą wykonywać zarówno osoby fizyczne jak i przedsiębiorcy.

Według ustawy obowiązkowi publikacji na stronach BIP podlega:

1. program prac legislacyjnych Rady Ministrów dotyczący projektów ustaw i rozporządzeń (przygotowywany co najmniej raz na 6 miesięcy) – art. 3 ust. 4 ustawy;

2. program prac legislacyjnych Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów dotyczący projektów rozporządzeń – art. 4 ustawy;

3. projekty ustaw i rozporządzeń nie uwzględnionych w programach prac legislacyjnych;

4. wszelkie dokumenty dotyczące prac nad projektem, jeżeli wcześniej został on opublikowany w BIP w tym:

  • zgłoszenie zainteresowania pracami nad projektem aktu normatywnego;
  • informacja o terminie i miejscu wysłuchania publicznego dotyczącego projektu rozporządzenia;
  • informacja o zmianie terminu i miejsca wysłuchania publicznego; 
  • informacja o odwołaniu wysłuchania publicznego dotyczącego projektu rozporządzenia;
  • protokół z wysłuchania publicznego;
  • coroczna informacja działaniach podejmowanych wobec organów władzy publicznej przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową wraz ze wskazaniem oczekiwanego przez te podmioty sposobu rozstrzygnięcia.

5. informacje zawarte w rejestrze podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową (tylko BIP MSWiA)

Projekty ustaw i rozporządzeń podlegają udostępnieniu w BIP z chwilą przekazania projektów do uzgodnień z członkami Rady Ministrów.

Od chwili udostępnienia projektu KAŻDY może zgłosić zainteresowanie pracami nad konkretnym projektem.

Podmiot taki na urzędowym formularzu (również wydruk komputerowy, kserokopia) zgłasza do organu odpowiedzialnego za opracowanie projektu chęć udziału w pracach nad projektem.

Treść i niezbędne załączniki do zgłoszenia określa art. 7 ust. 4 i 5 ustawy.

Tryb zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 34, poz. 236).

WZÓR URZĘDOWEGO FORMULARZA ZGŁOSZENIA (POBIERZ)

Zgłoszenia wraz z projektem aktu normatywnego przekazuje się organowi uprawnionemu do przeprowadzenia wysłuchania publicznego.

Następnie w zależności od rodzaju projektu aktu normatywnego (ustawa, rozporządzenie) zgodnie z regulaminem Sejmu (Rozdział 1a regulaminu - projekt ustawy) bądź na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie wysłuchania publicznego dotyczącego projektów rozporządzeń (Dz. U. z 2006 r. Nr 30, poz. 207) może zostać przeprowadzone wysłuchanie publiczne.

Organizatorem wysłuchania publicznego są:
- sejmowa komisja, do której projekt został skierowany do rozpatrzenia (uchwała);
- przedstawiciel komórki organizacyjnej urzędu, która opracowała projektu rozporządzenia (np. przedstawiciel Departamentu Prawnego Ministerstwa Obrony Narodowej).

Uczestniczyć w nim mogą podmioty, które wcześniej zgłosiły zainteresowanie pracami nad projektem. Ze strony urzędu opracowującego projekt w wysłuchaniu uczestniczy jego przedstawiciel w szczególności osoby, które uczestniczyły w tworzeniu projektu od strony merytorycznej i prawnej.
 
Informacja o terminie wysłuchania publicznego podawana jest w Systemie Informacyjnym Sejmu (tylko ustawa) oraz na stronach BIP (tylko rozporządzenia). Ewentualne zmiany terminów i miejsca wysłuchania oraz ich przyczyny bądź fakt odwołania wysłuchania odnotowuje się w BIP.

Z przebiegu wysłuchania sporządza się protokół, który zamieszcza się na stronie BIP organu odpowiedzialnego za opracowanie projektu rozporządzenia.

Zawodowa działalność lobbingowa może być wykonywana tylko przez podmioty zarejestrowane w rejestrze podmiotów prowadzących zawodową działalność lobbingową prowadzonym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

REJESTR PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH ZAWODOWĄ DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWĄ

Celem rejestracji należy:
1) Wypełnić urzędowy formularz zgłoszenia

WZÓR URZĘDOWEGO FORMULARZA ZGŁOSZENIA O DOKONANIE WPISU W REJESTRZE PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH ZAWODOWĄ DZIAŁALNOŚĆ LOOBBINGOWĄ (POBIERZ)

2) Do zgłoszenia należy dołączyć:

  • ­Kserokopię stron dowodu osobistego, potwierdzone za zgodność – osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami;
  • ­Aktualny wyciąg z rejestru przedsiębiorców KRS albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – przedsiębiorcy;
  • dowód opłaty za wpis w wysokości 100 złotych. Powyższą kwotę należy wpłacić na konto Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (ul. Batorego 5; 02 - 591 Warszawa) o numerze 17 1010 1010 0034 7622 3100 0000.

Wpis jest dokonywany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wniesienia zgłoszenia.

Wnioski o wpis do rejestru można składać za pośrednictwem poczty na adres MSWiA ul. Batorego 5; 02 - 591 Warszawa, bądź osobiście w Kancelarii Departamentu Administracji Publicznej MSWiA (ul. Wspólna 2/4, IV piętro, pokój numer 4001).

MSWiA wydaje na żądanie podmiotu wpisanego do rejestru zaświadczenie o wpisie do rejestru, które ważne jest 3 miesiące od dnia wydania.

ZAŚWIADCZENIE (POBIERZ)

Wydanie przedmiotowego zaświadczenia podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 złotych. Opłatę skarbową należy wpłacić na konto Urzędu Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawa (ul. Rakowiecka 25/27; 02-517 Warszawa) o numerze 57 1240 2135 1111 0010 0317 2123.

Akty prawne z zakresu działalności lobbingowej:

Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa proces stanowienia prawa (Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1414)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 34, poz. 236)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową (Dz. U. z 2006 r. Nr 34, poz. 240)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie wysłuchania publicznego dotyczącego projektów rozporządzeń (Dz. U. z 2006 r. Nr 30, poz. 207)
 
Zarządzenie Nr 7/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. określające sposoby postępowania w Ministerstwie Obrony Narodowej przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej (Dz. Urz. Z 2007 r. Nr 4, poz. 37).

Regulamin Sejmu (M.P. z 2002 r. Nr 23, poz. 398)