Praktyki studenckie w MON

ZASADY ORGANIZACJI  PRAKTYK STUDENCKICH
W MINISTERSTWIE OBRONY NARODOWEJ

Ministerstwo Obrony Narodowej wspiera działania studentów zainteresowanych praktyką studencką z uwzględnieniem posiadanych w tym zakresie możliwości organizacyjno - logistycznych. Celem praktyk studenckich jest zintegrowanie nabytej w trakcie studiów wiedzy teoretycznej z konkretnym doświadczeniem w środowisku zawodowym.

Praktyka studencka w Ministerstwie jest bezpłatna i mogą ubiegać się o nią osoby posiadające status studenta, które ukończyły co najmniej drugi rok studiów licencjackich lub jednolitych studiów magisterskich lub odbywają studia magisterskie uzupełniające w szczególności na kierunkach: administracja, prawo, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe, zarządzanie, stosunki międzynarodowe, politologia, europeistyka, psychologia, socjologia oraz posiadają program praktyki studenckiej zaakceptowany przez uprawniony organ uczelni wyższej.


Warunkiem niezbędnym jest również posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania praktyki studenckiej (ubezpieczenie przez uczelnię wyższą lub ubezpieczenie indywidualne).


Praktyka studencka trwa od 1 miesiąca do 3 miesięcy z możliwością ponownego przedłużenia o maksymalnie 3 miesiące w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu. Potwierdzeniem zakończenia praktyki studenckiej jest zaświadczenie wystawione przez komórkę ds. rekrutacji.


Student zainteresowany  praktyką studencką w Ministerstwie zobowiązany jest złożyć wniosek, obejmujący:

  1. formularz zgłoszenia na praktykę studencką, zamieszczony na stronie www.biuletyn.mon.gov.pl;
  2. program praktyki studenckiej, zaakceptowany przez uprawniony organ uczelni wyższej;
  3. list motywacyjny, 
  4. życiorys;
  5. oryginał zaświadczenia z uczelni wyższej, potwierdzający status studenta.

Wniosek należy składać co najmniej 2 miesiące przed preferowanym przez studenta terminem rozpoczęcia praktyki studenckiej osobiście lub przesłać na adres:


Ministerstwo Obrony Narodowej

Departament Administracyjny
Oddział Kadr i Szkolenia
00-911 Warszawa
Al. Niepodległości 218
(z adnotacją na kopercie: „praktyka studencka”)


Po złożeniu wniosku należy dowiadywać się drogą telefoniczną o aktualnym stanie postępowania. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie kompletne wnioski składane w trybie indywidualnym.


Wnioski studentów, którzy po złożeniu wymaganych dokumentów nie odbyli praktyki w Ministerstwie podlegają zniszczeniu.

KONTAKT
Ministerstwo Obrony Narodowej Departament Administracyjny Oddział Kadr i Szkolenia Wydział Rekrutacji:

  • (22) 684 05 15 - koordynator praktyk studenckich (wszelkie informacje na temat złożonych przez studentów wniosków, etapu i ich realizacj)
  • (22) 684 00 42 - informacje ogólne
  • (22) 684 00 88 - informacje ogólne

 

Do pobrania:
formularz zgłoszenia na praktykę studencką