Najczęściej zadawane pytania
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Czy jako osoba cywilna mogę chodzić w mundurze?
Zakazu używania munduru wojskowego reguluje:
  1. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części (Dz. U. z 2005 r. nr 216, poz. 1827) oraz
  2. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części (Dz. U. z 2006 r. nr 122, poz. 849)
W myśl § 2 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części „…zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy używania munduru lub jego części, pozbawionych oznak wojskowych, określonych odpowiednio w § 2 ust. 2 pkt 11, 12, 16 i 17, przez młodzież, instruktorów i specjalistów zrzeszonych w stowarzyszeniach lub organizacjach społecznych, które zawarły porozumienia o współpracy z Ministrem Obrony Narodowej, a ich statuty przewidują prowadzenie działalności na rzecz obronności państwa, oraz młodzież szkolna i akademicka realizująca przedsięwzięcia w ramach przysposobienia obronnego, obozów specjalistycznych i podczas uroczystości o charakterze patriotycznym…”

Wytwarzający/Odpowiadający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas wytworzenia: 2013-10-17
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2013-10-17

Mam przydział mobilizacyjny i chcę wyjechać za granicę, co powinienem zrobić?
Żołnierz rezerwy, któremu nadano przydział mobilizacyjny ma obowiązek powiadomienia wojskowego komendanta uzupełnień (WKU) o:
  1. zmianie miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące;
  2. wyjeździe za granicę z zamiarem pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące i powrocie z tego pobytu;
  3. adresie korespondencyjnym, w przypadku wyjazdu z miejsca pobytu stałego na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Podstawa prawna art. 53 ust. 3a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 461 z póź. zm.).

Wytwarzający/Odpowiadający: ppłk Jarosław Zeidler

Czas wytworzenia: 2013-07-04
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2013-07-04

Jak uzyskać upoważnienie do przeprowadzenia badań społecznych w resorcie obrony narodowej?

Zasady prowadzenia badań społecznych w resorcie obrony narodowej określa Decyzja nr 78/MON

z 15 lutego 2008 r. w sprawie prowadzenia badań społecznych w resorcie obrony narodowej (Dz.Urz. MON nr 4, poz. 26).
Upoważnienia do przeprowadzenia badań wydaje Sekretarz Stanu w MON. Wniosek o udzielenie zgody na przeprowadzenie badań należy przesłać do Sekretarza Stanu za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON.
Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie
http://www.wojsko-polskie.pl/dzialalnosc-wychowawcza/spoleczne-problemy-sluzby/badania-spoleczne-upowaznienia/11591,wymogi-formalne.html

Wytwarzający/Odpowiadający: Beata Kozerawska
Czas wytworzenia: 2012-05-28
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-05-28

Jak postapić w przypadku utraty Książeczki Wojskowej?
W przypadku utraty Książeczki Wojskowej należy zgłosić się do macierzystej Wojskowej Komendy Uzupełnień z wnioskiem o wydanie duplikatu.
Wymaganymi dokumentami są:

  • dowód osobisty
  • opłata skarbowa
  • zdjęcie o wymiarach 3x4 cm

Książeczkę Wojskową zainteresowany może odebrać tylko osobiście.

Wytwarzający/Odpowiadający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas wytworzenia: 2013-03-20
Udostępniający: ppłk Jarosław Zeidler
Czas udostępnienia: 2013-03-20


Kiedy w 2013 r. zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa ?
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie  przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2013 r.(Dz. U. 2012 r., poz. 1358) czas trwania kwalifikacji wojskowej ustalono na  okres od dnia 4 lutego 2013 r. do dnia 30 kwietnia 2013 .

Wytwarzający/Odpowiadający: Beata Kozerawska
Czas wytworzenia: 2012-03-01
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2012-03-01