Archiwa wojskowe

 

WOJSKOWA SIEĆ ARCHIWALNA


 
Wojskowy zasób archiwalny stanowi wyodrębnioną część państwowego zasobu archiwalnego. Obejmuje dokumentację wytworzoną przez jednostki i instytucje wojskowe, a także akta związane z obronnością państwa, wytworzone przez komórki do spraw obronnych funkcjonujące w ministerstwach oraz centralnych i terenowych urzędach państwa. Zasób ten ukazuje całokształt polityki obronnej państwa, od początków kształtowania się jego przyszłych sił zbrojnych w 1908 r. po dzień dzisiejszy. Jest olbrzymim źródłem informacji nie tylko z zakresu wojskowości, lecz także politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego życia kraju.

Wojskowy zasób archiwalny przechowywany jest w sieci archiwów, którą tworzą:
•    Centralne Archiwum Wojskowe,
•    Archiwum Ministerstwa Obrony Narodowej,
•    Archiwum Wojskowe w Oleśnicy,
•    Archiwum Wojskowe w Toruniu,
•    Archiwum Marynarki Wojennej,
•    Archiwum Sił Powietrznych
oraz archiwa wyodrębnione jednostek organizacyjnych:
•    Żandarmerii Wojskowej,
•    Agencji Mienia Wojskowego,
•    Wojskowej Agencji Mieszkaniowej,
•    uczelni wojskowych i wojskowych jednostek badawczo-rozwojowych,
•    Służby Wywiadu Wojskowego,
•    Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

W ramach wojskowej sieci archiwalnej działalność archiwalną prowadzą ponadto:
•    Muzeum Wojska Polskiego,
•    Muzeum Marynarki Wojennej,
•    Pomorskie Muzeum Wojskowe,
•    Centralna Biblioteka Wojskowa,
•    muzea wojskowe podległe dowódcom rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i dowódcom okręgów wojskowych.

Zasady udostępniania materiałów archiwalnych w archiwach wojskowych
Materiały archiwalne przechowywane w archiwach wojskowych udostępnia się według przepisów wydanych na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1396 z późn. zm.).
Osoba zainteresowana korzystaniem z materiałów archiwalnych powinna zwrócić się do dyrektora Centralnego Archiwum Wojskowego z wnioskiem określającym cel badań, zakres tematyczny i chronologiczny. Jeżeli poszukiwania prowadzone są na zlecenie instytucji, uczelni lub innej organizacji do wniosku należy dołączyć pismo polecające. Osoby prywatne prowadzące badania naukowe lub genealogiczne powinny odpowiednio uzasadnić wniosek. Przy korzystaniu z akt personalnych zgodę na ich udostępnienie musi wyrazić osoba, której akta dotyczą, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 oraz art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 13, poz. 883 z późn. zm.).
Wojskowy zasób archiwalny udostępniany jest wyłącznie w Pracowniach Udostępniania Akt, z zachowaniem przepisów zawartych w „Regulaminie udostępniania materiałów archiwalnych”.
Na życzenie korzystających archiwa wojskowe wykonują odpłatnie kopie z materiałów archiwalnych. Wydają także poświadczenia dla celów kombatanckich, emerytalnych i innych osobom, które pełniły służbę w wojsku lub były zatrudnione w jednostkach, instytucjach i zakładach wojskowych.


Centralne Archiwum Wojskowe
ul. Czerwonych Beretów bl. 124
00-910 Warszawa
tel. (22) 6 814 637
CA MON 814 637
fax (22) 681-37-49

e-mail caw@wp.mil.pl
www.caw.wp.mil.pl

Dyrektor: dr Czesław Andrzej ŻAK


Archiwum Ministerstwa Obrony Narodowej
ul. 1 Pułku Myśliwskiego 200
05-160 Nowy Dwór Mazowiecki
tel. (22) 686 22 49
CA MON 862 249
fax (22) 686 22 50
CA MON 862 250

e-mail: amon@wp.mil.pl
www.archiwum.wp.mil.pl

Dyrektor: mgr Marek KUBIK


Archiwum Wojskowe w Oleśnicy
ul. Wileńska 14
56-400 Oleśnica
tel. (71) 766 57 55
CA MON 665 755
fax (71) 766 57 59
CA MON 665 759

e-mail awolesnica@wp.pl
www.awo.wp.mil.pl

Dyrektor: p.o. mjr Janusz DUDZIK

Archiwum Wojskowe w Toruniu
ul. Chłopickiego 1/7
87-100 Toruń
tel. (56) 653 29 00
CA MON 432 900
fax (56) 653 29 04
CA MON 432 904

e-mail: awwt@wp.mil.pl
www.awwt.wp.mil.pl

Dyrektor: cz.p.o. dyrektor mjr mgr inż. Jakub Brzeziński


Archiwum Marynarki Wojennej
ul. Dickmanna 10
81-103 Gdynia
tel. (58) 626 72 17
CA MON 267 217

e-mail archiwum@mw.mil.pl
www.archiwum.mw.mil.pl

Dyrektor: mgr Waldemar KORDULA


Archiwum Sił Powietrznych
ul. 1 Pułku Myśliwskiego 200
05-160 Nowy Dwór Mazowiecki 5
tel. (22) 686 22 78
CA MON 862 278
fax (22) 686 22 19
CA MON 862 219

e-mail archiwumsp@sp.mil.pl
www.archiwum.sp.mil.pl

Dyrektor: mgr Katarzyna STRZELCZAK
 


WYKAZY, EWIDENCJE ORAZ ARCHIWA PROWADZONE PRZEZ BIURO OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

1. wykaz stanowisk i prac zleconych, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych oraz osób dopuszczonych do pracy lub służby na tych stanowiskach.
Wykaz zawiera szczegółową strukturę organizacyjną komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz dane osobowe osób dopuszczonych do pracy lub służby na stanowiskach związanych z dostępem do informacji stanowiących tajemnicę państwową i służbową, które podlegają ochronie zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (dz. U. Nr 11. Poz. 95 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.):
Informacje zawarte w wykazie mogą być udostępnione osobom, o których mowa w art. 3 oraz 49 ust. 2 ustawy;

2. ewidencje dokumentów otrzymanych (wchodzących) i wytworzonych (wychodzących) w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej:
a). zawierających informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową
b). zawierających informacje niejawne stanowiące tajemnic służbową
c). jawnych
Informacje zawarte w ewidencjach wymienionych w lit. a, udostępnia się osobom o których mowa w art. 3 oraz 49 ust. 1 ustawy. Informacje zawarte w ewidencjach wyszczególnionych w lit. b., udostępnia się osobom , o których mowa w art. 3 oraz 49 ust. 2 ustawy;

3. archiwum akt postępowań sprawdzających zwykłych przeprowadzonych wobec żołnierzy i pracowników korpusu służby cywilnej zatrudnionych w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony narodowej, których stanowiska związane są z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnic służbową.
Akta postępowań sprawdzających stanowią tajemnicę służbową i mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom oraz osobom, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy.