Prawo

SPOSOBY STANOWIENIA AKTÓW PUBLICZNOPRAWNYCH W MON

Tryb opracowywania i rozpatrywania (uzgadniania, opiniowania) projektów aktów prawnych w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych - określają wytyczne, stanowiące załącznik do decyzji Nr 232/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 1999 r. w sprawie działalności legislacyjnej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2009 r. Nr 16, poz. 189, z późn. zm.).

Zgodnie z wytycznymi opracowanie projektu aktu prawnego należy do właściwej pod względem merytorycznym komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej albo jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej.

Opracowanie projektu wymagającego udziału kilku zainteresowanych merytorycznie komórek (jednostek) organizacyjnych Minister Obrony Narodowej może – na wniosek Dyrektora Departamentu Prawnego – powierzyć powołanej w tym celu komisji (zespołowi).

Instytucja opracowująca obowiązana jest przesłać przygotowany projekt aktu normatywnego – w celu merytorycznego zajęcia stanowiska – do instytucji opiniujących, tj. do zainteresowanych osób zajmujących kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej, których zakresu działalności dotyczy projekt aktu normatywnego, zainteresowanych komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, a także do Departamentu Budżetowego.

W toku uzgodnień, niezależnie od skierowania do instytucji opiniujących, projekty aktów prawnych wymagają zajęcia stanowiska przez:
1)  Sztab Generalny WP, jeżeli:
a)  dotyczą struktury lub organizacji Sił Zbrojnych RP albo obrony terytorialnej,
b) przewidują wprowadzenie sprawozdawczości lub nowych wzorów formularzy powszechnego użytku, albo dotyczą zmian dotychczasowych zasad w tym zakresie;
2) Sztab Generalny WP i Departament Infrastruktury, jeżeli dotyczą zmian w infrastrukturze wojskowej;
3) Dyrektora Generalnego MON, za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Administracyjnego, jeżeli dotyczą struktury, organizacji lub funkcjonowania Ministerstwa Obrony Narodowej albo powodują dodatkowe skutki finansowe dla budżetu Ministerstwa;
4) Departament Strategii i Planowania Obronnego, jeżeli dotyczą problematyki pozamilitarnych przygotowań obronnych;
5) Sztab Generalny WP, Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych i Służbę Wywiadu Wojskowego, jeżeli dotyczą użycia lub pobytu Sił Zbrojnych RP poza granicami państwa;
6) Departament Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych i Służbę Wywiadu Wojskowego, jeżeli dotyczą zadań związanych z przynależnością do Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego lub współpracy z NATO albo dotyczą polityczno-wojskowych aspektów członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w euroatlantyckich i europejskich traktatach bezpieczeństwa, jak również co do dostosowania projektu do prawodawstwa Unii Europejskiej w tym zakresie;
7) Biuro do Spraw Procedur Antykorupcyjnych, jeżeli dotyczą gospodarowania mieniem Skarbu Państwa albo udzielania lub realizacji zamówień publicznych w resorcie obrony narodowej;
8) Naczelną Prokuraturę Wojskową oraz Departament Wychowania i Promocji Obronności, jeżeli dotyczą zasad przestrzegania praworządności w wojsku, dyscypliny wojskowej i porządku wojskowego;
9) Konwent Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych Wojska Polskiego, jeżeli podlegają konsultacjom społecznym.

W przypadku projektu założeń do projektowanej ustawy oraz projektu ustawy wstępną opinię wydaje także Departament Prawny.

Uzgodnione merytorycznie projekty aktów normatywnych zostają przekazane w formie dokumentów elektronicznych do Departamentu Prawnego, który analizuje otrzymane projekty pod względem prawnym i zgodności z zasadami techniki prawodawczej oraz ustala ich ostateczną redakcję.

Opracowane wewnątrz resortu projekty przekazywane są do uzgodnień międzyresortowych za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Prawnego.

Procedurę uzgodnień międzyresortowych dokumentów rządowych reguluje uchwała Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. Nr 13, poz. 221, z późn. zm.).
Wszelkie uwagi nadesłane w toku uzgodnień międzyresortowych analizuje instytucja opracowująca, w miarę potrzeby przy udziale Departamentu Prawnego. Dla rozpatrzenia uwag, które wymagają merytorycznego ustosunkowania się także innych komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych – dyrektor (szef) instytucji opracowującej organizuje konferencję. Dyrektor Departamentu Prawnego może również organizować konferencję dla rozpatrzenia uwag niezawierających wniosków (zastrzeżeń) merytorycznych.

W przypadku nieuwzględnienia uwag o charakterze zasadniczym organizuje się międzyresortową konferencję uzgodnieniową z udziałem przedstawicieli organów administracji rządowej, które zgłaszały uwagi. Konferencji takiej przewodniczy, odpowiednio do zakresu kompetencji, właściwa osoba zajmująca kierownicze stanowisko MON, albo z ich upoważnienia Dyrektor Departamentu Prawnego lub jego przedstawiciel.
Teksty rozporządzeń Ministra Obrony Narodowej, w formie dokumentów elektronicznych i ich wydruków, w brzmieniu ustalonym w wyniku międzyresortowego postępowania uzgodnieniowego, przedstawia do opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym oraz nałożenia podpisu na wydruku Dyrektor Departamentu Prawnego.

Teksty zarządzeń, decyzji i wytycznych Ministra Obrony Narodowej, w formie dokumentów elektronicznych i ich wydruków, przedstawia do opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym oraz nałożenia podpisu na wydruku Dyrektor Departamentu Prawnego wraz z wnioskiem dyrektora (szefa) instytucji opracowującej do Ministra Obrony Narodowej o podpisanie tego aktu oraz o jego ogłoszenie.

W stosunku do projektów rozpatrywanych przez Komitet Rady Ministrów, Radę Ministrów oraz Sejm i Senat, udział w pracach legislacyjnych nad tymi projektami zapewnia Departament Prawny we współpracy z instytucją opracowującą.

Wytwarzający/Odpowiadający: płk Tomasz Polak
Czas wytworzenia: 2013-08-26
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2013-08-26