Akty prawne

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz.U. 2014 r., poz. 253)

Załącznik do obwieszczenia - jednolity tekst ustawy


Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz.U. 2014 r., poz. 188
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową (Dz.U. 2014 r., poz. 213)

Załącznik do obwieszczenia - jednolity tekst ustawy

Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz.U. 1996 nr 10 poz. 56 z późn. zm) - jednolity tekst ustawy
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz.U. 2013 r., poz. 666)

Załącznik do obwieszczenia - jednolity tekst ustawy z dn.10 grudnia 1993 o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin

USTAWA z dnia 22 lutego 2013 r. o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2013 r., poz. 496)
USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. 2011 r., nr 205, poz. 1203)
USTAWA z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. 2009 r., nr 190, poz. 1474)
USTAWA z dnia 3 października 1992 r. o przysiędze wojskowej (Dz.U. 1992 r., nr 77, poz. 386)
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz.U. 2013 r., poz. 568)

Załącznik do obwieszczenia - jednolity tekst ustawy z dn. 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz.U. 2012 r., poz. 952)

Załącznik do obwieszczenia - jednolity tekst ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. Prawo o ustroju sądów wojskowych

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  z dnia 8 października 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2010 r., nr 206, poz. 1367)

Załącznik do obwieszczenia-tekst jednolity ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej polskiej  

USTAWA z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz.U. 2011r., nr 92, poz. 528)
USTAWA z dnia 4 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2011 r., nr 81, poz. 439)
Ustawa z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz.U. 2010 nr 240 poz. 1601)
USTAWA z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego
(Dz.U. 2010 r., nr 230, poz. 1510)

USTAWA z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz.U. 2010 r., nr 122, poz. 825)

USTAWA z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2010 r., nr 113, poz. 745)

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 maja 2010 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. 2010 r., nr 101, poz. 648)

Załącznik do obwieszczenia - tekst jednolity ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 6 kwietnia 2010 r.w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskieja Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Warszawie dnia 11 grudnia 2009 r.(Dz. U. 2010 r., nr 66, poz. 423)

UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,podpisana w Warszawie dnia 11 grudnia 2009 r.(Dz. U. 2010 r., nr 66, poz. 422)

USTAWA z dnia 12 lutego 2010 r.o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Warszawie dnia 11 grudnia 2009 r. (Dz. U. 2010 r., nr 32, poz. 168) 

USTAWA z dnia 15 października 2008 r. o zm. ustawy o zaopatrzeniu emer. funkcjon. Policji, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, Straży Granicznej, BOR, Państwowej Straży Pozarnej i Słuzby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U.2008 r., nr 220, poz 1410)
USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r.o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy SKW oraz SWW (Dz.U.2008 r., nr 218, poz. 1389)
USTAWA z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. 2007 r., nr 165, poz. 1171)
USTAWA z 24 sierpnia 2006r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (Dz.U.2006 r., nr 170, poz. 1217)
USTAWA z dnia 14 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego

USTAWA z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych - tekst jednolity (Dz.U. 2002 r., nr 76, poz. 693)
USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego - tekst ujednolicony (Dz.U. 1996 r., nr 90, poz. 405)

USTAWA z dnia 22 czerwca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe" i zapewnieniu warunków jego realizacji (Dz. U. 2001, nr 89, poz. 972)